“Mënjanohuni nga urdhrat politikë”/ Presidenti Meta i kthen përgjigje Komisionit Hetimor: Reflektoni, kërkesa nuk referon asnjë dispozitë kushtetuese (SHKRESA E PLOTË)

May 18, 2021 | 10:17
SHPËRNDAJE

Presidenti Ilir Meta përmes një letre i ka kthyer përgjigje Komisionit Hetimor, i cili e kishte thirrur në një seancë dëgjimore.

ilir meta deklarate urgjente

Në përgjigjen e tij, Kreu i Shtetit thekson  se “Që në krye të herës, vlen të theksohet se, kjo kërkesë, në përmbajtje të saj, nuk referon asnjë dispozitë kushtetuese dhe ligjore për bazueshmërinë e saj”.

Sipas Presidentit kjo nismë është një formë hakmarrjeje, ndërsa shton se Presidenti do të mbetet i vetmi që nuk do të frikësohet dhe i vetmi që “nuk e keni detyruar dot që të shkelë kushtetutën.”

“Kuvendi i Shqipërisë, duhet të reflektojë duke u mënjanuar nga qëllimet/urdhrat politikë. Në këtë periudhë tranzitore që përkon me përfundimin e mandatit të tij, Kuvendi mund dhe duhet të përmbushë vetëm ato detyra që i lejon/cakton Kushtetuta dhe ligji”, thuhet nder te tjera ne shkresen e Presidentit Meta.  

Sipas Presidentit Meta, nisma të ndërmarra në forma dhe mënyra të tilla, janë të papranueshme për shoqëritë demokratike, konsiderohen hakmarrje, pse jo dhe puç institucional apo “grusht shteti”, për kapjen e institucioneve kushtetuese.

SHKRESA E PLOTE E PRESIDENTIT META

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

 Nr.  Prot. 1651                                                                                           Tiranë, më 16.5.2021

 Lënda:    Mbi antikushtetutshmërinë dhe fiktivitetin e procesit që po realizohet nga Kuvendi i Shqipërisë, përmes vendimeve nr. 44/2021 dhe nr. 45/2021, ashtu dhe për shkak të veprimtarisë së strukturave të ngritura sipas këtyre akteve.

 Zotit GRAMOZ RUÇI

 KRYETAR I KUVENDIT TË SHQIPËRISË

Tiranë

 I nderuar zoti Kryetar i Kuvendit,

 Pas komunikimit të fundit përmes shkresës me nr. prot. 1533/2, datë 6.5.2021, me lëndë “Mbi njoftimin e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të datës 5 maj 2021”, pranë Institucionit të Presidentit të Republikës, me shkresat përcjellëse të Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit, janë dërguar bashkëlidhur këto akte të Kuvendit:

 1. Shkresa me nr. prot. 1131, datë 10.5.2021, administruar pranë Institucionit të Presidentit të Republikës, me nr. prot. 1610, datë 11.5.2021, me anë të së cilës, janë përcjellë disa vendime të Kuvendit për rrëzimin e dekreteve të Presidentit të Republikës, për kthimin e ligjeve për rishqyrtim. Ndërkohë që, në këtë shkresë mes këtyre vendimeve, gjenden dhe janë përcjellë:
 • Vendimi nr. 44/2021, datë 7.5.2021, “Për miratimin e raportit dhe propozimit të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut “Për ngritjen e një Komisioni Hetimor bazuar në kërkesën e një grupi deputetësh për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës””; dhe
 • Vendimi nr. 45/2021, datë 7.5.2021, “Për ngritjen e Komisionit Hetimor të Kuvendit “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë””. 
 1. Shkresa me nr. prot. 1081/10, datë 10.5.2021, e Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit, administruar pranë Institucionit të Presidentit të Republikës me nr. prot. 1533/3, datë 10.5.2021, me anë të së cilës është përcjellë shkresa me nr. prot. 1081/10, datë 10.5.2021, e nënshkruar nga Alket Hyseni, cilësuar nën atributet e Kryetarit të Komisionit Hetimor me emërtimin “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë”, me lëndë “Njoftim i Presidentit të Republikës në lidhje me ngritjen e Komisionit Hetimor, objektin e hetimit, si dhe të drejtën për t`u shprehur në Komision”.
 1. Shkresa me nr. prot. 1081/17, datë 11.5.2021, e Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit, administruar pranë Institucionit të Presidentit të Republikës, me nr. prot. 1533/4, datë 11.5.2021, me anë të së cilës përcillet shkresa e nënshkruar nga Alket Hyseni, cilësuar nën atributet e Kryetarit të Komisionit Hetimor me emërtimin “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë”, me lëndë “Kërkesë për informacion”.
 1. Shkresa me nr. prot. 1081/23, datë 14.5.2021, e Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit, administruar pranë Institucionit të Presidentit të Republikës me nr. prot. 1533/5, datë 14.5.2021, me anë të së cilës përcillet shkresa e nënshkruar nga Alket Hyseni, cilësuar nën atributet e Kryetarit të Komisionit Hetimor me emërtimin “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë”, me lëndë “Thirrje për seancë dëgjimore”, të Presidentit të Republikës e që përmban bashkëlidhur edhe Vendimin e ndërmjetëm nr. 4, datë 14.5.2021, “Për miratimin e Planit të Hetimit”, që gjendet po bashkëlidhur saj.

Para së gjithash evidentoj se, në dy shkresat e para të sipërcituara, nuk parashtrohet ndonjë qëllim i veçantë, përveç atij informues dhe për të cilat Institucioni i Presidentit të Republikës i ka administruar, ndërkohë që në shkresën me nr. prot. 1081/17, datë 11.5.2021, parashtrohet kërkesa për informacion ndaj Institucionit të Presidentit të Republikës, duke kërkuar:

 1. Titujt/dekoratat e akorduara nga Presidenti i Republikës, për periudhën 3.2021 deri më 25.4.2021, personat që u janë akorduar, si dhe procedura e akordimit dhe dhënies së tyre.
 1. Aktivitetet protokollare, vizitat, si dhe takimet e organizuara, nga Zyra e Presidentit me individë, institucione apo subjekte të ndryshme, në të cilat ka qenë pjesëmarrës Presidenti, për periudhën 3.2021 deri më 25.4.2021.

Madje, citohet se ky informacion, me dokumentacionin justifikues, kërkohet brenda datës 17.5.2021.

Që në krye të herës, vlen të theksohet se, kjo kërkesë, në përmbajtje të saj, nuk referon asnjë dispozitë kushtetuese dhe ligjore për bazueshmërinë e saj.

I nderuar zoti Kryetar,

Nëse Kuvendi i Shqipërisë, dëshiron të njihet apo konsultohet për qëllime studimore, me aktivitetin që Presidenti i Republikës realizon në përmbushje të rolit, funksionit, dhe përgjegjësive të tij kushtetuese, ju bëj me dije se, i gjithë aktiviteti i Presidentit, që prej fillimit të ushtrimit të funksionit më 24 korrik 2017 e në vijim, është i publikuar në faqen zyrtare të institucionit “https://president.al/”, ku në mënyrë kronologjike, janë të pasqyruara të gjitha aktivitetet e Kreut të Shtetit, nga aktivitetet, vizitat dhe takimet e organizuara, deri te aktet, dekretet, vlerësimet me tituj e dekorata, vendimmarrjet dhe arsyetimet e tyre, përfshirë këtu edhe qëndrimet publike të Tij.

Presidenti i Republikës e ka përmbushur dhe do të vijojë ta përmbushë detyrimin kushtetues për të qenë transparent në raport me popullin shqiptar, pasi çdo akt, vendimmarrje, dekret etj., i ka bërë publike në faqen e Institucionit të Presidentit të Republikës dhe në mjetet e informimit publik.

Ky azhornim dhe kjo transparencë e veprimtarisë së Presidentit të Republikës do të vijojë deri në përfundim të mandatit të tij, më 24 korrik 2022, dhe çdo shtetas i Republikës së Shqipërisë, studiues i jashtëm apo dhe me funksion brenda Kuvendit, mund të njihet e të konsultohet me këtë informacion, që për sa kohë është publik, mund të arrihet lehtësisht nga kushdo e në çdo kohë.

Ndërkohë që, për shkaqet dhe arsyet e parashtruara edhe në shkresat tona me nr. prot. 1520/2, datë 5.5.2021, dhe me nr. prot. 1533/2, datë 6.5.2021, ashtu si dhe përsa parashtrohet në këtë shkresë, Kuvendi duhet të mbajë në konsideratë se, çdo kërkesë për informacion në kuadër të ndonjë procesi “hetimor”, është e palegjitimuar, fiktive, jashtë çdo lloj afati, dhe jo vetëm që cenon hapur të gjitha parimet kushtetuese demokratike të shtetit të së drejtës, por në mënyrën se si është iniciuar, vlerësuar, miratuar dhe po vijon të realizohet, tregon qartë se përpiqet të krijojë idenë se Kuvendi po ushtron funksionet e tij, ndërkohë që, asnjë proces i kësaj natyre (hetimor) nuk mund të ushtrohet e të zhvillohet në këtë periudhë tranzitore të përfundimit të mandatit të Kuvendit aktual, dhe fillimit të ushtrimit të detyrës së Kuvendit të ri të zgjedhur më 25 prill 2021. 

Pikërisht për këto e shumë arsye të tjera objektive, për të cilat Kuvendi i Shqipërisë është informuar zyrtarisht, përmes shkresave tona me nr. prot. 1520/2, datë 5.5.2021, dhe nr. prot. 1533/2, datë 6.5.2021, Presidenti i Republikës kërkoi dhe i shprehu vullnetin Kuvendit që të bashkëbisedonte, të dëgjohej dhe të diskutonte me Komisionin e Çështjeve Ligjore, duke kërkuar realizimin e një seance diskutimi për në datën 10 maj 2021, në një orar të përshtatshëm.

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut në Kuvendin e Shqipërisë, nuk respektoi këtë kërkesë të Presidentit të Republikës, por përmes një agjende politike, të paracaktuar, në shkelje të procedurës së kërkuar dhe në shkelje flagrante të çdo parimi kushtetues për një proces të rregullt ligjor, madje në mungesë të etikës, edhe në dijeni të plotë se po ndërmerrte një veprim në kundërshtim me çdo rregull moral, etik dhe ligjor, vijoi me realizimin e një procesi fiktiv e të paracaktuar, duke mos përmbushur detyrimet që Kushtetuta, Ligji dhe Rregullorja e Kuvendit i përcaktojnë.

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, i urdhëruar politikisht, pa asnjë shkak dhe pa objekt, në kundërshtim me Kushtetutën dhe parimet themelore të mbrojtura prej saj, jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese, ligjin, dhe Rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë (neni 112 e në vijim), nxitimthi hartoi një raport të datës 6 maj 2021, duke i rekomanduar seancës plenare të datës 7 maj 2021, vendimmarrjen për miratimin e këtij raporti dhe ngritjen e një Komisioni Hetimor Parlamentar ndaj Presidentit të Republikës.

Ndërkohë që ishte në dijeni të plotë se, ky organ që propozohej të ngrihej, nuk kishte asnjë mundësi jo vetëm që të ngrihej e funksiononte, por as të realizonte një proces hetimor ndaj Presidentit të Republikës, qoftë sa i takon mungesës së faktit dhe objektit, pra lëndës për të hetuar, ashtu dhe mungesës së kohës së mjaftueshme për të realizuar këtë aktivitet, në formën e një kontrolli të veçantë parlamentar, ç’ka çon detyrimisht dhe në mungesën e legjitimitetit të tij.

Duke mos marrë në konsideratë kërkesën e Presidentit të Republikës, i cili kërkoi kohë të mjaftueshme edhe për t’i dhënë mundësinë që të reflektonin, deputetët e Komisionit të Çështjeve Ligjore e për rrjedhojë dhe Kuvendi i Shqipërisë, humbën mundësinë për të kryer një vlerësim objektiv dhe jashtë urdhrave politikë, për të mos propozuar dhe për të rrëzuar kërkesën për krijimin e një strukture fiktive, që nuk do kishte as kohën, e as legjitimitetin përfaqësues të popullit për të realizuar detyrën që po i kërkohej politikisht të realizonte.

Në këtë mënyrë, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut e rrjedhimisht dhe Kuvendi i Shqipërisë, përmes procedurës së ndjekur dhe Vendimeve nr. 44/2021 dhe nr. 45/2021, shkelën çdo normë juridike në fuqi.

E gjithë kjo veprimtari u krye, dhe po vazhdon të konsumohet nga Kuvendi për të vetmin qëllim – atë të shmangies së vëmendjes nga parregullsitë dhe krimet zgjedhore që partia në pushtet ka nxitur apo ka urdhëruar në procesin zgjedhor të 25 prillit 2021, dhe me tendencën për të paralizuar veprimtarinë kushtetuese të Institucionit të Presidentit të Republikës, ashtu sikundër nga ana tjetër duke synuar intimidimin e institucioneve të tjera ligjzbatuese dhe ushtrimin e presionit publik ndaj tyre, për të moszbardhur e hetuar krimet zgjedhore që janë konsumuar me tepri dhe pa asnjë kufizim nga kjo shumicë qeverisëse gjatë këtij procesi zgjedhor.

Për sa më sipër, në cilësinë e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, me qëllim që veprimtaria e institucionit që ju kryesoni të realizohet brenda kufijve që i përcakton Kushtetuta dhe ligji, si President i Republikës, ndihem i detyruar t`ju sjell në vëmendje se: 

 1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 4 parashikon se:

“E drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit dhe se Kushtetuta është ligji më i lartë në Republikën e Shqipërisë.”

Formulimi i këtyre parimeve të shtetit të së drejtës në kushtetutën tonë, mbart njëkohësisht detyrimin se, për të zbatuar këto parime, nuk mund të përjashtohet askush, përfshirë dhe Kuvendin e Shqipërisë. 

 1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 7, parashikon se:

Sistemi i qeverisjes në Republikën e Shqipërisë bazohet në ndarjen dhe balancimin ndërmjet pushteteve ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor.” 

 1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 65, pikat 1 dhe 4, parashikon se:

“1. Kuvendi zgjidhet çdo 4 vjet. Mandati i Kuvendit fillon me mbledhjen e parë të tij pas zgjedhjeve dhe përfundon në të njëjtën datë të të njëjtit muaj të vitit të katërt nga data e mbledhjes së parë. Në çdo rast, Kuvendi qëndron në detyrë deri në mbledhjen e parë të Kuvendit të ri të zgjedhur.

 1. Kuvendi nuk mund të nxjerrë ligje gjatë periudhës 60 ditë para mbarimit të mandatit të tij deri në mbledhjen e parë të Kuvendit të ri, me përjashtim të rasteve të vendosjes së masave të jashtëzakonshme.” 
 1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 66, parashikon se:

“Mandati i Kuvendit zgjatet vetëm në rast lufte dhe për aq kohë sa vazhdon ajo. Kur Kuvendi është i shpërndarë, ai rithirret vetiu.” 

 1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 75, pika 2, parashikon se:

Kuvendi organizohet dhe funksionon sipas rregullores së miratuar nga shumica e të gjithë anëtarëve.” 

 1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 77, parashikon se:

“1. Kuvendi zgjedh nga gjiri i tij komisione të përhershme, si dhe mund të caktojë komisione të posaçme.

 1. Kuvendi ka të drejtë dhe, me kërkesë të një të katërtës së të gjithë anëtarëve të tij, është i detyruar të caktojë komision hetimi për të shqyrtuar një çështje të veçantë. Përfundimet e tyre nuk janë detyruese për gjykatat, por mund t’i njoftohen prokurorisë, e cila i vlerëson sipas procedurës ligjore.
 2. Komisionet e hetimit veprojnë sipas procedurës së parashikuar me ligj.” 
 1. Ndërsa neni 90, i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, parashikon se:

1. Presidenti i Republikës nuk ka përgjegjësi për aktet e kryera në ushtrim të detyrës së tij.

 1. Presidenti i Republikës mund të shkarkohet për shkelje të rëndë të Kushtetutës dhe për kryerjen e një krimi të rëndë. Propozimi për shkarkimin e Presidentit në këto raste mund të bëhet nga jo më pak se një e katërta e anëtarëve të Kuvendit dhe duhet të mbështetet nga jo më pak se dy të tretat e të gjithë anëtarëve të tij.
 2. Vendimi i Kuvendit i dërgohet Gjykatës Kushtetuese, e cila, kur vërteton fajësinë e Presidentit të Republikës, deklaron shkarkimin e tij nga detyra.” 
 1. Bazuar edhe në këto parime e parashikime kushtetuese, Kuvendi ka hartuar e miratuar dhe ligjin nr. 8891, datë 2.5.2002, “Për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore”, ku në nenin 4 të tij ka parashikuar pikërisht ngritjen dhe funksionimin e komisioneve hetimore konform parimeve kushtetuese. 
 1. Paraprakisht duhen evidentuar disa momente proceduriale që lidhen me ushtrimin e veprimtarisë (A) së një komisioni hetimor në përgjithësi, dhe (B) një komisioni hetimor në veçanti, sipas kërkesës së nenit 112, të Rregullores së Kuvendit: 

A: Rregullat e përgjithshme për ushtrimin e veprimtarisë së një komisioni hetimor në përgjithësi, përcaktojnë se:

 • Komisionet e hetimit duhet të ngrihen dhe të veprojnë gjithnjë në respekt të parimeve kushtetuese dhe sipas procedurës së parashikuar me ligj.
 • Përfundimi i nxjerrë nga veprimtaria, gjithnjë e ligjshme e një komisioni hetimor, nuk është detyruese për gjykatat.
 • Kuvendi i Shqipërisë, për këtë qëllim ka miratuar ligjin nr. 8891, datë 2.5.2002 “Për organizimin dhe funksionimin e Komisioneve Hetimore të Kuvendit”, ligj ky që është referuar edhe në shkresat e sipërcituara, si mbështetje ligjore për kryerjen e njoftimeve.
  • Ligji nr. 8891/2002, parashikon në nenin 4, pika 6, se: “Komisionet hetimore nuk mund të ngrihen gjatë 4 muajve para mbarimit të mandatit të Kuvendit.
  • Neni 8, pika 2, i ligjit nr. 8891/2002, parashikon se: “Vendimi i Kuvendit duhet të përmbajë qëllimin e krijimit të komisionit, objektin e hetimit, numrin dhe anëtarët e tij, sipas përkatësisë politike, si dhe kryetarin e zëvendëskryetarin.”
  • Neni 9, i ligjit nr. 8891/2002, parashikon se:

“[…] 2. Komisioni përbëhet nga deputetë të partive të pozitës dhe të opozitës, në raporte sa më të afërta përfaqësimi, por diferenca të jetë jo më shumë se një anëtar.

 1. Kryetari i komisionit i takon atij grupimi politik, deputetët e të cilit janë nismëtarë të krijimit të komisionit. Në këtë rast zëvendëskryetari i takon grupimit tjetër.
 2. Emrat e deputetëve anëtarë të komisionit, raportet e përfaqësimit në komision, si dhe përkatësia politike e vendit të kryetarit dhe zëvendëskryetarit, diskutohen në Byronë e Kuvendit, të cilat i propozohen Kuvendit për miratim.
 3. Anëtarët e komisionit kanë të drejtë të tërhiqen nga komisioni në çdo kohë që ata e çmojnë të arsyeshme, me përjashtim të momentit kur komisioni do të marrë vendimin përfundimtar.
 4. Anëtarët e larguar zëvendësohen nga grupimi politik që ato përfaqësojnë, jo më vonë se 3 ditë nga data e deklarimit të tërheqjes së tyre. Anëtari i ri miratohet në seancën plenare më të parë të Kuvendit, me propozim të grupimit politik përkatës.
 5. Në rastet e mungesave të anëtarit të komisionit të hetimit, pa shkaqe të përligjura në më shumë se 3 mbledhje radhazi, komisioni vendos që të kërkojë zëvendësimin e tij në seancën plenare më të afërt të Kuvendit. Anëtari i ri ka të drejtë të njihet me përmbajtjen e të gjithë veprimtarisë së zhvilluar nga ana e komisionit.
 6. Kur një grupim politik tërheq anëtarët e tij nga komisioni, atëherë Kuvendi i zëvendëson ata me deputetë të tjerë. Në rast se anëtarët e tërhequr të komisionit i takojnë grupimit politik ku bëjnë pjesë nismëtarët e komisionit, Kuvendi vendos pushimin e veprimtarisë së mëtejshme të komisionit. […]”.
 • Neni 10, pika 1, e ligjit nr. 8891/2002, parashikon se: “Kryetari dhe zëvendëskryetari i komisionit drejtojnë të gjithë veprimtarinë e tij në përputhje me këtë ligj, si dhe me Rregulloren e Kuvendit. Në mungesë të kryetarit, detyrat e tij kryhen nga zëvendëskryetari.” 

B: Ndërsa një komision hetimor i posaçëm, si ai që mund të duhet të shqyrtojë një kërkesë të ngritur mbështetur në nenin 90/2, të Kushtetutës, sipas kërkesës së nenit 112, të Rregullores së Kuvendit:

5.4 Përveç parashikimeve të mësipërme, që gjejnë zbatim edhe për rastin që sanksionon neni 90, pika 2, e Kushtetutës (sipas nenit 3, pika 3, e ligjit nr. 8891/2002), kur bëhet fjalë për Kreun e Shtetit, Rregullorja e Kuvendit, në nenin 112 të saj, parashikon se:

“1. Jo më pak se një e katërta e të gjithë anëtarëve të Kuvendit mund të propozojë shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës për shkaqet e parashikuara në nenin 90, pika 2, të Kushtetutës. Kërkesa duhet të paraqitet me shkrim te Kryetari i Kuvendit dhe të përmbajë në mënyrë të motivuar dhe konkrete shkeljen e rëndë të Kushtetutës ose kryerjen e një krimi të rëndë. Me paraqitjen e propozimit, Kryetari i Kuvendit vë menjëherë në dijeni Kuvendin dhe Presidentin e Republikës.

 1. Kryetari i Kuvendit ia përcjell kërkesën dhe dokumentet shoqëruese të saj Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, i cili brenda 15 ditëve i paraqet Kuvendit raportin dhe propozimin e tij për ngritjen ose mosngritjen e një komisioni hetimor. Në rast se kërkohet nga Presidenti i Republikës për t’u shprehur në Komision, Komisioni është i detyruar ta dëgjojë atë, duke i lënë një kohë të mjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes dhe dhënien e sqarimeve.
 2. Kuvendi zhvillon debat në seancë plenare jo më vonë se 7 ditë nga data e paraqitjes së raportit të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut e në përputhje me kohën e përcaktuar nga Konferenca e Kryetarëve, sipas nenit 48 të kësaj Rregulloreje. Në rast se Kuvendi rrëzon nëpërmjet votimit raportin dhe propozimin e paraqitur, procedura për shkarkimin e Presidentit të Republikës ndërpritet. Kuvendi për të njëjtin motiv nuk mund të vendosë përsëri, edhe nëse kërkesa paraqitet nga një grup tjetër deputetësh. Në rast se Kuvendi pranon nëpërmjet votimit raportin dhe propozimin e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, ngre brenda 2 ditëve një komision hetimor për këtë çështje. Komisioni hetimor është i detyruar të thërrasë dhe të dëgjojë mendimin e Presidentit të Republikës në lidhje me propozimin e paraqitur. Në përfundim të hetimit, komisioni hetimor duhet t’i paraqesë Kuvendit në mënyrë të arsyetuar, nëse ekzistojnë shkaqet për shkarkimin e Presidentit të Republikës.
 3. Kuvendi shqyrton raportin e komisionit hetimor në një seancë të veçantë brenda 20 ditëve nga paraqitja e tij. Konferenca e Kryetarëve përcakton datën e votimit në Kuvend të kërkesës për shkarkim të Presidentit të Republikës dhe kohën e debatit, sipas nenit 48 të kësaj Rregulloreje. Në rast se kërkohet nga Presidenti i Republikës për t’u dëgjuar në seancë plenare, Kuvendi është i detyruar ta dëgjojë atë. Kuvendi vendos për shkarkimin e Presidentit të Republikës me jo më pak se dy të tretat e të gjithë anëtarëve të tij dhe me votim të fshehtë. Vendimi i Kuvendit për shkarkimin e Presidentit të Republikës i dërgohet Gjykatës Kushtetuese nga Kryetari i Kuvendit brenda 5 ditëve nga marrja e tij.
 4. Në rast se kërkohet shpallja e pamundësisë për të ushtruar detyrën e Presidentit të Republikës, komisioni hetimor cakton jo më pak se 5 mjekë, specialistë në fushën përkatëse mjekësore, për t’u shprehur për gjendjen shëndetësore të Presidentit të Republikës. Kuvendi, me dy të tretat e të gjithë anëtarëve, vendos dërgimin e çështjes në Gjykatën Kushtetuese, e cila vërteton përfundimisht faktin e pamundësisë. Në rast të vërtetimit të pamundësisë, vendi i Presidentit mbetet vakant dhe zgjedhja e Presidentit të ri fillon brenda 10 ditëve nga data e vërtetimit të pamundësisë.” 

Nisur nga kërkesat që sanksionojnë dispozitat e sipërcituara, ky Komision Hetimor, është ngritur në shkelje të Kushtetutës, ligjit, dhe Rregullores së Kuvendit, si produkt i një veprimtarie të tërë parlamentare fiktive, duke krijuar një strukturë hetimore që nuk ka tashmë as legjitimitet për të vepruar. Për më tepër: 

 1. Në asnjë paragraf të kërkesës së deputetëve iniciues; në asnjë paragraf të diskutimeve të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratës Publike dhe të Drejtat e Njeriut; në asnjë paragraf të secilit prej diskutimeve të Raportit të këtij komisioni në seancën plenare; në asnjë prej fjalëve të deputetëve të partisë së vetme që gjen përfaqësim në Kuvendin pa opozitë; nuk është arritur të artikulohet një dispozitë e vetme e Kushtetutës, qoftë dhe tërthorazi, e cila është shkelur apo dhe mund të justifikojë iniciativën konkrete partiake të ndërmarrë në shkelje të Kushtetutës dhe ligjit.
 1. Nga ana tjetër, Presidenti i Republikës, në datën 4 maj 2021, ora 13:17, është njohur me komunikimin e përcjellë në rrugë elektronike me lëndë: “Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ligjeve, datë 05.05.2021, ora 12:00”. 
 • I njëjti njoftim është administruar më pas edhe shkresërisht, kur përmes shkresës nr. 1081/3 prot., datë 4.5.2021, të Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit është përcjellë shkresa me nr. prot. 1081/3, datë 4.5.2021, e Kryetarit të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, me lëndë “Vënie në dijeni”, e që njësoj si komunikimi elektronik i sipërcituar, bën me dije se: “Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut do të mblidhet për shqyrtimin e kësaj kërkese ditën e mërkurë, datë 05.05.2021, ora 12:00.” 
 • Në asnjë prej këtyre njoftimeve nuk jepej asnjë sqarim mbi arsyet se pse dërgohej, apo çfarë kërkohej prej Presidentit të Republikës, qoftë dhe referuar kërkesave proceduriale të detyrueshme për respektim nga ana e Komisionit të Ligjeve, sipas Kushtetutës dhe Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë.
 • Pavarësisht mungesës së objektit të këtyre komunikimeve, që kishin natyrë thjesht njoftuese dhe aspak sqaruese apo parashtruese të ndonjë kërkese, duke respektuar të njëjtën rrugë komunikimi, me shkresën me nr. prot. 1520/2, datë 5.5.2021, Institucioni i Presidentit të Republikës ka përcjellë veç të tjerave, edhe qëndrimin, e duke bërë njëkohësisht me dije se:

“[…] Presidenti i Republikës përgjatë gjithë veprimtarisë së Tij, me qëllim mbrojtjen dhe respektimin e parimeve kushtetuese, ruajtjen e integritetit të këtij procesi zgjedhor, ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për trajtimin e çdo denoncimi, fakti, apo rrethane që lidhet me ndërhyrjet e paligjshme në procesin zgjedhor, apo që përbën krim zgjedhor.

Presidenti i Republikës, në mbrojtje të këtij procesi zgjedhor me qëllim vënien para përgjegjësisë të autorëve të krimit zgjedhor, ka denoncuar në organin e Prokurorisë dhe institucionet e tjera ligjzbatuese, mbi 28 denoncime, ndërkohë që ka bashkëpunuar dhe ka informuar në mënyrë të vazhduar misionin e OSBE/ODIHR, trupin diplomatik në Tiranë, për të gjithë këto kallëzime, si dhe për problematikat e tjera, apo shkeljet e ligjit të shfaqura apo të konstatuara përgjatë procesit zgjedhor dhe fushatës elektorale.

Gjithashtu, Presidenti i Republikës ka bashkëpunuar me shoqërinë civile, organizatat ndërkombëtare dhe të gjithë ata që kanë për detyrë mbarëvajtjen apo monitorimin e procesit zgjedhor, për të sensibilizuar dhe për të garantuar se çdo fenomen negativ që përbën vepër penale apo shkelje të ligjit, të evidentohet, rregjistrohet, dhe hetohet brenda një afati të arsyeshëm.

Presidenti i Republikës, për çdo rast, fenonem apo ngjarje që tregonte për rritje të konfliktit, ka mbajtur qëndrime të prera, të menjëhershme, me qëllim normalizimin e situatës, dhe realizimin e një procesi zgjedhor sa më të qetë e në interes të qytetarëve shqiptarë.

Sa më sipër, dhe duke mbajtur në konsideratë volumin e informacionit që duhet diskutuar, Presidenti i Republikës, mbetet në pritje të reflektimit dhe përgjigjes suaj për sa më sipër, dhe është i gatshëm për t`u takuar, diskutuar e për t’u shprehur me Komisionin e Ligjeve edhe pse virtualisht nëpërmjet platformës CISCO-WEBEX, në datën 10 maj 2021, datë kjo që përkon edhe me Ditën Kombëtare të Drejtësisë Shqiptare.

Nëse ky ka qenë qëllimi i njoftimit tuaj, lutemi të na konfirmohet paraprakisht, orari i takimit, në rrugë shkresore dhe elektronike.”

 1. Presidenti i Republikës, në datën 5 maj 2021, ora 14:06, është njohur me komunikimin e përcjellë në rrugë elektronike me lëndë: Njoftim për pjesëmarrje në seancë dëgjimore, ditën e enjte, datë 5.2021, ora 11:00. 
 • I njëjti njoftim është administruar më pas edhe shkresërisht, kur përmes shkresës nr. 1081/6 prot., datë 5.5.2021, të Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit, është përcjellë shkresa me nr. prot. 1081/6, datë 5.5.2021, e Kryetarit të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, me lëndë “Njoftim për pjesëmarrje në seancë dëgjimore”, e që njësoj si komunikimi elektronik i sipërcituar, bën me dije se, “[…] në zbatim të nenit 112, pika 2, të Rregullores së Kuvendit, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, në mbledhjen e datës 5.5.2021, vendosi që të zhvillojë një seancë dëgjimore me Presidentin e Republikës, ditën e enjte, datë 6.5.2021, ora 11:00.
 • Me shkresën me prot. 1533/2, datë 6.5.2021, Institucioni i Presidentit të Republikës ka përcjellë qëndrimin, duke bërë me dije veçanërisht se:

Procese apo nisma të kësaj natyre, megjithëse janë iniciuar përmes urdhrave politikë që synojnë  të shmangin vëmendjen nga parregullsitë që partia në pushtet ka shkaktuar në këtë proces zgjedhor, ju si Komisioni i Ligjeve, keni detyrimin që të qëndroni në lartësinë e detyrës që mbani, e që të kujdeseni që asnjë garanci dhe kërkesë e Kushtetutës dhe e ligjit të mos shkelet, por të respektohet.

Ky nxitim i Komisionit të Ligjeve, sidomos në këtë situatë pas realizimit të zgjedhjeve të 25 prillit, përveçse reflekton qartë se po realizon me urgjencë përmbushjen e porosisë politike për të krijuar një proces fiktiv për shmangien e vëmendjes nga gjendja reale post zgjedhore dhe zbardhja e krimeve zgjedhore, mbart dhe rrezikun evident për të konsumuar shkelje kushtetuese dhe ligjore që natyrshëm, prodhojnë shpërdorim të veprimtarisë së deputetëve të Kuvendit, që për pasojë ka vetëm pavlefshmërinë e gjithë kësaj nisme fiktive.

Pikërisht rëndësia e kësaj çështjeje, duke ditur synimin siç më sipër cituam, kërkon reflektim dhe vlerësim të thelluar së pari nga ju, si dhe kohë të mjaftueshme për të gjithë. Harku kohor prej më pak se 24 orësh, kurrësesi nuk mund të klasifikohet si “kohë e mjaftueshme”.

Rregullorja e Kuvendit (neni 112) ju njeh të drejtën për të kryer një vlerësim dhe të hartoni një raport brenda një harku kohor prej (15) pesëmbëdhjetë ditësh, afat i cili përfundon në datën 15 maj 2021.

Edhe për këtë arsye, nuk keni pse të nxitoheni për ta realizuar këtë proces brenda një dite, duke shkelur jo vetëm çdo normë në fuqi, por edhe duke “vendosur”, siç citoni në njoftimin tuaj, kur në fakt sipas nenit 112, pika 2, të Rregullores, jeni “të detyruar”.

Presidenti i Republikës, siç ju është bërë me dije edhe në shkresën tonë nr. prot. 1520/2, datë 5.5.2021, edhe para se ju të shprehnit kërkesën në mënyrë eksplicite, ka shprehur gatishmërinë e tij për t`u takuar, diskutuar e për t`u shprehur me dhe në Komisionin e Ligjeve.

Sigurisht që agjenda e Presidentit të Republikës është e paracaktuar, dhe i mundëson zhvillimin e këtij takimi apo mbajtjen e bashkëbisedimit e bashkëdëgjimit me anëtarët e këtij Komisioni, në datën 10 maj 2021.

Kjo datë, 10 maj 2021, përveçse përkon me një ditë të lirë në agjendën e tij, përkon edhe me Ditën Kombëtare të Drejtësisë Shqiptare. Nuk do të kishte një moment më të përshtatshëm që një aktivitet i tillë i përbashkët, të zhvillohej në një ditë kaq të rëndësishme për Shqipërinë, që evokon përpjekjet e parreshtura të shtetit shqiptar për shtetin e së drejtës!

Duke ju garantuar se kjo datë e lirë në agjendën e Presidentit nuk përmban asnjë qëllim për t`ju penguar në ushtrimin e misionit të paligjshëm që ju është ngarkuar, ju bëjmë me dije se, Presidenti i Republikës nuk mund të anulojë apo të shmangë agjendën e Tij, të datës 6 maj 2021, ditë kjo në të cilën tashmë janë të planifikuara prej kohësh, realizimi i takimeve me rëndësi, edhe për proceset e integrimit të vonuar evropian të vendit.

Në funksion të transparencës, dhe nëse dëshironi  ta ndiqni, pasi do të bëhet publike, Presidenti i Republikës, pikërisht sot ditë e enjte, datë 6 maj 2021, do të presë në takime, për bisedime e takime zyrtare, protokollare, personalitete të larta të huaja, si:

 • Ministren Federale për Çështjet Evropiane dhe të Kushtetutës së Republikës së Austrisë znj. Karoline Edtstadler;

dhe

 • Presidentin e Republikës së Sllovenisë, Sh.T.Z. Borut Pahor. 

Pikërisht nisur nga agjenda zyrtare dhe e ngjeshur e Presidentit të Republikës, si dhe duke marrë në konsideratë volumin e informacionit që mund dhe duhet diskutuar me Komisionin e Ligjeve, çështje këto që përfshijnë pyetjet, rastet, verifikimet dhe të dhënat, të cilat i kemi evidentuar në shkresën tonë nr. 1520/2 prot., datë 5.5.2021, dhe për të cilat kemi pritur reflektimin tuaj, kemi shprehur gatishmërinë e Presidentit për t`u takuar, diskutuar e për t`u shprehur me Komisionin e Ligjeve, qoftë dhe virtualisht nëpërmjet platformës CISCO-WEBEX, në datën 10 maj 2021.

Ndërsa zhvillimi i këtyre takimeve zyrtare protokollare shtetërore paraqitet me shumë rëndësi për Presidentin e Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta, pasi lidhet me marrëdhëniet dypalëshe të Republikës së Shqipërisë dhe procesin e integrimit evropian, akoma me më shumë rëndësi për anëtarët deputetë të Komisionit të Ligjeve, do të ishte që pavarësisht porosive misionare partiake të ngarkuara, të respektohej për çdo lloj nisme të ndërmarrë, procedura kushtetuese dhe ligjore.

Dhe kjo procedurë, që referohet edhe në dispozitën e Rregullores që vetë keni cituar në njoftimin e përcjellë, kërkon kohë të mjaftueshme. Ndërsa Presidenti i Republikës vlerëson se, nuk ka arsye të bëjë mbrojtje, për çështje që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me mungesën e legjitimitetit të Kuvendit në këtë nismë, nga ana tjetër, lidhur me pretendimet partiake të ngritura, në funksion të transparencës me qytetarët e Shqipërisë, Presidenti i Republikës vlerëson se mund të japë informacione tepër interesante pikërisht mbi fenomenet e shfaqura në mënyrë të shëmtuar përgjatë këtij procesi zgjedhor.

Po në kuadër të trajtimit dhe hedhjes dritë mbi këto fenomene, nga shqyrtimi i shkresës tuaj nr. prot. 1081/6, datë 5. 5.2021, rezulton se, pyetjet e Kreut të Shtetit të përcjella me shkresën tonë  nr. prot. 1520/2, datë 5.5.2021, mbeten ende pa përgjigje.

Në përfundim,

 • duke qenë se mbartni detyrimin të zhvilloni seancën e diskutimit me Presidentin e Republikës që ka shumë për të thënë, mbi krimin zgjedhor në veçanti;
 • duke qenë se, kjo çështje, faktet e grumbulluara mbi të, kërkojnë kohë përpunimi me qëllim sintetizimin e tyre sa më qartë për ju dhe publikun;
 • duke qenë se pyetjet e bëra përmes shkresës tonë nr. prot. 1520/2, datë 5.5.2021, mbeten ende pa përgjigje, por kërkojnë kohë të shqyrtohen dhe vlerësohen nga gjithësecili prej jush, para diskutimit “ballë për ballë”, qoftë në rrugë virtuale;

vazhdojmë t`ju bëjmë me dije se Presidenti i Republikës do të vlerësonte të diskutonte me kënaqësi me ju dhe të dëgjohej jo vetëm nga ju, por nga të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, unitetin e të cilëve ai përfaqëson, ditën e hënë, datë 10.5.2021, në orarin më të përshtatshëm për ju, brenda orarit zyrtar.” 

 1. Me sa duket, sipas akteve të Kuvendit të administruara më pas[1], Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, në shkelje të nenit 112, pika 2, të Rregullores së Kuvendit, nuk e ka përmbushur detyrimin që të dëgjojë Presidentin e Republikës, sipas kërkesës së tij, e duke vijuar kështu me zhvillimin e mbledhjes, dhe miratimin e Raportit të njëanshëm të datës 6.5.2021, në Seancën Plenare të datës 7.5.2021, që po në mënyrë të njëanshme, partiake, subjektive, ka miratuar Raportin dhe ka ngritur Komisionin Hetimor. 

4.1 Komisioni i Çështjeve Ligjore, në shkelje të çdo norme, arriti deri aty, sa përmes disa anëtarëve dhe Kryetarit të tij zoti Ulsi Manja, publikisht në mbledhjen e Komisionit por dhe jashtë saj, të deklarojë se kërkesat zyrtare të Presidentit të datës 5 dhe 6 maj 2021, për t`u takuar në datën 10 maj 2021, synonin që të nxirrnin jashtë afateve punën e Kuvendit.

 • Kjo deklaratë e Kryetarit të Komisionit të Ligjeve, zotit Ulsi Manja, në fakt, vërteton edhe një herë tjetër faktin se, ky Kuvend tashmë pas zgjedhjeve të zhvilluara më 25 prill 2021, ndodhet në një periudhë tranzitore, që i duhet të qëndrojë në detyrë si një detyrim kushtetues, por nuk ka as kohë dhe as legjitimitet të ndërmarrë iniciativa për asnjë lloj veprimtarie hetimore, ndaj askujt, dhe për asnjë arsye. 

4.3 Ndërsa sa i takon afatit, dhe kërkesës së Presidentit të Republikës, mazhoranca, nuk ka dashur të thellohet, sepse referuar kuadrit ligjor në fuqi, mazhoranca e dinte shumë mirë se, mund të ngrinte një komision hetimor; për të hetuar, dhe duhet ta përfundonte çdo lloj veprimtarie hetimore ndaj kujtdo, deri më datë 10 maj 2021.

4.4 Megjithatë, në dijeni të plotë të mungesës së kohës dhe legjitimitetit, për ta mbyllur këtë proces si më sipër, vijoi në shkelje të Kushtetutës, ligjit dhe Rregullores së Kuvendit, vetëm me artikulime politike dhe akuza gjithmonë të pabaza e të pavërteta. 

 1. Lidhur me mungesën e legjitimitetit të Kuvendit për ngritjen e Komisionit hetimor dhe mungesën e kohës për të përmbyllur procesin brenda afateve, më duhet t`ju sjell në vëmendje se:

5.1 Kushtetuta, në nenin 65, përcakton se Kuvendi zgjidhet çdo 4 vjet. Ndërkohë që mandati i Kuvendit fillon me mbledhjen e parë të tij pas zgjedhjeve dhe përfundon në të njëjtën datë, të të njëjtit muaj, të vitit të katërt, nga data e mbledhjes së parë. Neni 66 i Kushtetutës, parashikon se mandati i Kuvendit zgjatet vetëm në rast lufte dhe për aq kohë sa vazhdon ajo.

5.2 Në mbështetje të nenit 67, pika 1 dhe 93 të Kushtetutës së Shqipërisë, Presidenti i Republikës, përmes Dekretit nr. 10 599, datë 29.08.2017[2], ka dekretuar se “Mbledhja e parë e legjislaturës së IX të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, thirret ditën e shtunë, datë 9 shtator 2017, ora 10.00.

5.3 Referuar mbledhjes së parë të këtij Kuvendi të zgjedhur përmes zgjedhjeve të qershorit 2017, dhe sipas parashikimeve kushtetutese, mandati i këtij Kuvendi përfundon në datën 9 shtator 2021, ndërkohë që më 25 prill 2021, Shqipëria zhvilloi zgjedhjet për Kuvendin e ri. Më datë 30 prill 2021, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, shpalli publikisht rezultatet paraprake të zgjedhjeve të zhvilluara për Kuvendin e Shqipërisë për legjislaturën e re, ndërkohë që më datë 4 maj 2021[3], Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, miratoi me vendim (vendimet nr. 339 – 349) tabelat përmbledhëse për rezultatin e votimit për çdo zonë zgjedhore, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021.

Tashmë ky rezultat po ndjek procedurat ankimore në organet respektive administrative në KQZ dhe gjyqësore, ndërkohë dhe çështjet penale të  hapura si rezultat i denoncimeve për krimet zgjedhore të konsumuara nga administrata publike dhe funksionarët e lartë drejtues, politikë ose jo, po ndiqen në organet respektive nga subjektet denoncuese të tyre. 

 • Siç u citua edhe më sipër, përpos nenit 4, ku përcaktohet se, e drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit, parim ky i shtetit të së drejtës nga zbatimi i të cilit nuk mund të përjashtohet askush, Kushtetuta gjithashtu, në nenin 77, parashikon se: “ Komisionet e hetimit veprojnë sipas procedurës së parashikuar me ligj.” 
 • Mbi bazën e këtyre parimeve dhe parashikimeve kushtetuese, Kuvendi ka miratuar ligjin nr. 8891, datë 2.5.2002 “Për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore”, ligj ky që rregullon veprimtarinë e Kuvendit për ngritjen dhe funksionimin e Komisioneve Hetimore dhe që në nenin 4 të të cilit, ka parashikuar pikërisht ngritjen dhe funksionimin e këtyre komisioneve konform parimeve kushtetuese. Në pikën 6, të këtij neni 4, parashikon shprehimisht se: 

6. Komisionet hetimore nuk mund të ngrihen gjatë 4 muajve para mbarimit të mandatit të Kuvendit”.

 • Ky parashikim i ligjit që buron si detyrim prej Kushtetutës në nenin 77/3, nuk kërkon vetëm që të respektohet afati i ngritjes së një Komisioni, pra jo me vonë se data 10 maj 2021, por kërkon gjithashtu edhe respektimin e disa parimeve të rëndësishme kushtetuese, që risillen në vëmendjen tuaj dhe që nuk lejojnë kryerjen e veprimtarisë hetimore parlamentare apo vendimmarrje të Kuvendit mbi bazën e tyre, përgjatë periudhave tranzitore që përkojnë me 4 mujorin e fundit të përfundimit të mandatit të Kuvendit aktual dhe fillimit të mandatit të Kuvendit të sapozgjedhur më 25 prill 2021.
 • E megjithatë, duke qenë se ky afat 4 mujor përkonte me ditën e dielë, datë 9 maj 2021, në përputhje me rregullat proceduriale të përllogaritjes së afateve, në procedurën administrative, kur dita e fundit e afatit bie ditë pushimi, si në rastin konkret, ditë e dielë, afati shtyhet për të nesërmen. Ndaj dhe afati që përkonte me datën 9 maj 2021, shtyhej për ditën e hënë, datë 10 maj 2021.
 • Pra, nëse Kuvendi e kishte merak këtë çështje, sipas rregullave të përllogaritjes së afateve, ai e kishte mundësinë dhe ishte në afat për të zhvilluar një bashkëbisedimin dhe dëgjesë me Presidentin e Republikës, sipas kërkesës së tij, edhe në datën 10 maj 2021, dhe nuk kishte pse shqetësohej, dhe as të artikulonte një mori shpifjesh e qasjesh të pavërteta.

Pra, qartazi, i gjithë nguti dhe akuzat e hedhura nga deputetët e Komisionit të Ligjeve, për t`u shprehur dhe finalizuar veprimtarinë e tyre në datën 6 maj 2021, meqë Presidenti synonte “t`i digjte afatet”, nuk qëndrojnë!

Por nga ana tjetër, Kuvendi i Shqipërisë dhe deputetët iniciues, vlerësues, dhe vendimmarrës të kësaj nisme fiktive, e dinin dhe dinë shumë mirë se ky Kuvend, të cilit po i përfundon mandati, kishte si afat maksimal dhe fundor datën 10 maj 2021, për të përmbyllur të gjitha hapat: – paraqitjen e kërkesës, – vlerësimin e kërkesës, – ngritjen e komisionit hetimor, – kryerjen e hetimeve, – hartimin e raporteve, – nxjerrjen e rezultateve, – dhe miratimin e përfundimeve.

Pas kalimit të datës 10 maj 2021, Kuvendi aktual i Republikës së Shqipërisë hyn në një periudhë tranzitore, midis dy lesgjislaturave (IX–X), ku Kushtetuta dhe Ligji parashikojnë  kufizimin e veprimtarisë së tij, dhe në të cilën kuvendi nuk mund të kryejë asnjë veprim hetimor si më sipër, dhe nëse e ka nisur, ka detyrimin ta ndërpresë menjëherë atë. 

Me veprimtarinë e tyre të zhvilluar në shkelje të parashikimeve të detyrueshme për zbatim, ata humbën dhe mundësinë e dhënë nga Presidenti i Republikës për të respektuar Kushtetutën, Ligjin dhe Rregulloren e Kuvendit, por me dashje e të urdhëruar, i shkelën ato.

5.8, Qëllimi i ligjvënësit, përmes parashikimit të nenit 4, pika 6, të ligjit nr. 8891/2002, nuk ka qenë thjesht dhe vetëm përcaktimi i një afati 4 mujor para mbarimit të mandatit të Kuvendit, brenda të cilit nuk mund të ngrihet një komisioni hetimor, por qëllimi i dispozitës është që asnjë Komision Hetimor mos të ushtrojë veprimtarinë (dhe jo thjesht të “mos ngrihet”) gjatë 4 muajve të fundit të ushtrimit të mandatit të Kuvendit. 

Kjo dispozitë edhe pse nuk përmban shprehje shtesë veç fjalës nuk mund të ngrihen gjatë 4 muajve”, është e natyrshme që ashtu si nuk mund të ngrihet, ashtu dhe rrjedhimisht, as nuk mund të funksionojë. 

Kjo sepse qëllimi i normës është që këto komisione hetimore nuk mund të funksionojnë në një periudhë kohore, e cili përkon me fundin e vet mandatit të Kuvendit, pasi nëse kjo realizohet, atëherë ekziston mundësia e keqpërdorimit dhe shpërdorimit të këtyre mekanizmave të kontrollit të posaçëm parlamentar.  

Rrjedhimisht, kur ligjvënësi ndalon ngritjen e një komisioni brenda 4 muajve nga mbarimi i mandatit, atëherë automatikisht është e ndaluar funksionimi i këtyre strukturave të posaçme përgjatë kësaj periudhe, dhe asnjë veprimtari hetimore e kësaj natyre nuk mund të ushtrohet në këtë periudhë tranzitore. 

Pra në këtë mënyrë, duke pasur për detyrim respektimin e urdhërimit kushtetues (neni 77/3), që këto komisione hetimore duhet të ushtrojnë veprimtarinë sipas procedurave të përcaktuara në ligjin specifik, atëherë një komision i posaçëm hetimor, është në pamundësi për të vepruar,  nëse do të hyjë pa mbyllur veprimtarinë e tij, në këtë periudhë tranzitore që përkon me shprehjen e vullnetit të ri të popullit përmes zgjedhjeve të reja të datës 25 prill, për të legjitimuar një trup tjetër ligjvënësish përfaqësues të tyre në Kuvend.

 • Asnjë veprimtari hetimore parlamentare apo kontroll parlamentar, nuk mund të funksionojë dhe as të prodhojë akte e vendimmarrje, përgjatë 4 muajve të fundit të mandatit të Kuvendit. Ky detyrim vlen edhe për vetë seancën plenare të Kuvendit, e cila nuk mund të marrë të tilla vendime, për çështje të kësaj natyre, ndërkohë që legjitimiteti përballë popullit në këtë periudhë post zgjedhore e tranzitore, thuajse ka rënë, pasi sovrani tashmë është shprehur për përfaqësuesit e tij të rinj.
 • Kuvendi i Shqipërisë, nuk mund të pretendojë se po ngre një komision një ditë përpara skadimit të afatit, apo në të njëjtën ditë me mbarimin e tij, dhe të bëjë sikur ka respektuar parimet e parashikimet Kushtetuese e ligjore, ndërkohë që veprimtaria hetimore, do të kryhet nga një strukturë që nuk duhet të ekzistojë, dhe nuk duhet të veprojë përgjatë periudhës post zgjedhore, tranzitore midis dy organeve legjislative një i zgjedhur për legjislaturën e “X”dhe tjetri në detyrë legjislatura e “IX”, legjitimiteti i të cilit, ka rënë në dukje, dhe sipas Kushtetutës, do të pakësohet dita ditës deri në shuarje. 

Këto ndalime janë vendosur, pikërisht për të shmangur çdo mundësi, të çdo ish-shumice apo pakice parlamentare, që në një situatë politike me legjitimitet të rënë si produkt i zgjedhjeve të zhvilluara, apo/dhe drejt fundit të mandatit përfaqësues, të ndërmarrë nisma hetimore, me karakter ndëshkues apo hakmarrës, përkundrejt funksionarëve të lartë të shtetit, apo kundërshtarët, që kanë denoncuar/kundërshtuar veprimet e tyre abuzuese me pushtetin, në dëm të interesave të shtetit apo të shtetasve. 

Duke i shtuar kësaj situate, veprimtarinë e Komisionit të Ligjeve, i cili shkeli në mënyrë flagrante, rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë, duke mos dëgjuar Presidentin e Republikës, atëherë rezulton e provuar se çdo veprim i Kuvendit dhe i deputetëve të tij, ka qenë i diktuar dhe urdhëruar politikisht, dhe ka prodhuar këtë nivel të lartë shkeljesh, antikushtetutshmërie në funksionimin e tij. 

Pikërisht referuar këtyre standardeve kushtetuese, ka folur gjatë Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, e cila në shumë raste ka evidentuar ndër të tjera se veprimtaria e kontrollit parlamentar nuk duhet të shpërdorohet.  

Një hetim parlamentar i iniciuar pa asnjë lidhje me qëllimet e këtij Kuvendi dhe përbërjen e tij, dhe që për çdo arsye nuk i përket veprimtarisë së kësaj legjislature, nuk konsiderohet në përputhje me parimet kushtetuese.

Ky instrument i rëndësishëm nuk mund të përdoret në këtë mënyrë abuzive dhe tej hapësirës kontrolluese që Kushtetuta dhe ligji i njeh Kuvendit. Kontrolli parlamentar duhet zhvilluar në mënyrë të atillë, që të mos ndërhyjë pa kufizim në veprimtarinë e pushteteve të tjera. 

Kuvendi i Shqipërisë dhe deputetët e tij, janë në dijeni dhe kanë për detyrë të zbatojnë vendimet e Gjykatës Kushtetuese. 

 

 1. Jo vetëm kaq, por neni 90, pika 2, e Kushtetutës, që procedurën e zbatimit të tij e ka të zbërthyer në nenin 112, të Rregullores së Kuvendit, e për ndjekjen e së cilës ngarkon kryerjen e veprimeve nga një komision hetimor që ushtron veprimtarinë sipas ligjit të posaçëm, nuk mund të lexohet i shkëputur nga dispozita e nenit 77, të Kushtetutës. Kjo dispozitë në mënyrë të qartë kërkon që një Komision Hetimor të veprojë sipas procedurës së parashikuar me ligj.

6.1 Ligji i posaçëm, edhe sipas dispozitave të cituara më sipër (veçanërisht nenet 8, 9, të ligjit nr. 8891/2002), si dhe frymës dhe konceptit e rolit të komisioneve hetimore, kërkon ekzistencën e një opozite të mirëfilltë brenda Kuvendit.

Një arsye tjetër e mungesës së legjitimitetit të këtij Kuvendi, është dhe mungesa e opozitës. Roli i opozitës së mirëfilltë dhe reale brenda veprimtarisë së Kuvendit, është thelbësor.

6.2 Gjykata Kushtetuese ka pranuar në jurisprudencën e saj se, përmes hetimit parlamentar, kontrollohet zbatimi i ligjeve, nxirret përgjegjësia mbi mënyrën e qeverisjes dhe bëhen rekomandimet përkatëse me qëllim parandalimin dhe eleminimin e fenomeneve negative, si dhe përmirësimin e gjendjes në të ardhmen.    

6.3 Ndërsa qeveria formohet nga shumica parlamentare, qëllimi i komisioneve hetimore është të shërbejnë si një mjet më shumë për pakicën parlamentare (opozitën e vërtetë), që duke i patur të kufizuara mjetet e saj, ta shndërrojë në një instrument të fuqishëm kushtetues kontrolli.

6.4 Me shkresën nr. 1520/2 prot., datë 5.5.2021, Presidenti i Republikës, ka vënë në dijeni Komisionin e Çështjeve Ligjore, Administratës Publike dhe të Drejtave të Njeriut dhe Kryetarin e Kuvendit se, nëse Kuvendi e mendon veten të aftë, nëse kishte kohë dhe legjitimitet, dhe dëshiron të zbardhë krimet zgjedhore, të realizuara përgjatë këtij procesi zgjedhor të 25 prillit 2021, apo për të hetuar se përse autorët e krimeve zgjedhore nuk u dërguan përpara drejtësisë, atëherë mund të fillonte një proces me mbledhjen dhe vlerësimin e disa fakteve ulëritëse, duke i dhënë përgjigje pyetjeve konkrete, të cilat i risjell edhe një herë në vëmendjen e Kuvendit.

Këto pyetje dhe të dhëna duhen zbardhur, pasi siç po rezulton dita ditës, qeveria dhe funksionarët e kësaj shumice, brenda në Kuvend, apo jashtë tij, në këtë proces zgjedhor ka qenë e përfshirë tërësisht, me çdo mjet dhe ka përdorur çdo mënyrë, që kapërcen kufijtë e ligjit dhe të moralit, duke shpërdoruar autoritetin publik, vetëm me qëllimin për të krijuar avantazhe për partinë në pushtet, për mbajtur pushtetin, dhe jo për të zhvilluar një proces zgjedhor të drejtë, të lirë dhe të ndershëm, siç qytetarët e Republikës së Shqipërisë meritojnë.

Ndaj pyetjet e parashtruara nga Presidenti, ngelen ende për t`u zbardhur, janë aty, vijojnë të mbeten pa përgjigje dhe shtohen përditë:

 • Kush punonte me krimin dhe shoqërohej e mbështetej hapur prej tij?
 • Kush u ofronte mbrojtje kriminelëve?
 • Kush ka shpërdoruar pushtetin publik dhe administratën shtetërore për favorizim politik në zgjedhje?
 • Kush dhe si i ka intimiduar qyetarët?
 • Kush shfrytëzoi çdo burim e fond publik për qëllime të favorizimit të partisë së tij?
 • Kush e krijoi rrjetin e patronazhistëve dhe si u keqpërdorën në mënyrë kriminale dhe u ekspozuan të dhënat personale të 910.000 qytetarëve shqiptarë?
 • Kush ka nxitur dhunën, pasigurinë dhe terrorin përgjatë këtij procesi zgjedhor?
 • Kush e keqpërdori të drejtën legjitime të qytetarëve për t`u vaksinuar, për përfitime elektorale?
 • Si shpërndaheshin leje legalizimi me urdhra ministrorë?
 • Kush shkeli ligjin përmes keqpërdorimit me materialet propagandistike?
 • Kush shpërndante fonde të rindërtimit deri 2 ditë para zgjedhjeve?
 • Kush miratoi Kontrata Koncesionare skandaloze gjatë periudhës zgjedhore?
 • Kush i pengoi emigrantët nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut të vinin në Shqipëri për të votuar?
 • Kush tjetërsoi vullnetin e shqiptarëve?
 • Kush e keqpërdori Policinë e Shtetit në këtë proces zgjedhor në funksion të mbajtjes së pushtetit, dhe intimidimit/dëmtimit të kundërshtarëve politikë dhe mbështetësve të tyre?
 • Kush institucion nuk veproi në kohën e duhur për të hetuar krimin zgjedhor? Mosveprimi erdhi si pasojë e neglizhencës, paaftësisë, apo me urdhër të dikujt?

Lista e çështjeve që kërkojnë zbardhje është e gjatë.

6.5 Por Kuvendi i Shqipërisë, edhe pse iu dha mundësia nga Presidenti i Republikës për të vlerësuar objektivisht dhe për të kërkuar hetimin apo për të denoncuar të paktën këto fenomene, nuk e shfrytëzoi këtë mundësi. Por nisur nga fakti që urdhërues dhe autor i këtyre shkeljeve të ligjit është po vet mazhoranca që publikisht ka marrë në mbrojtje personat e përfshirë në këto shkelje zgjedhore, vijuan me një proces fiktiv, në shkelje të çdo norme juridike në fuqi.

6.6 E gjithë kjo farsë proceduriale dhe politike, nuk ishte një suprizë, pasi është pikërisht kjo mazhorancë, kjo shumicë qeverisëse e përfaqësuar nga Kryetari i saj që:

 • Prishi marrëveshjen e 5 qershorit 2020, dhe realizoi ndryshime të njëanshme në Kushtetutë dhe në Kodin Zgjedhor, pa konsensus dhe me një procedurë të përshpejtuar, me qëllim favorizimin e pandershëm të saj në garën politike të zgjedhjeve të 25 prillit 2021 dhe dëmtimin e qëllimshëm të opozitës së bashkuar në garën elektorale.
 • Është ky Kuvend në ikje dhe kjo mazhorancë, që përgjatë këtyre 2 viteve ka miratuar ligje antikushtetuese, duke minuar parimet kushtetutese të shtetit të së drejtës, kontrollit dhe balancës mes institucioneve, barazisë përpara ligjit, në shkelje të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe në dëm të interesit publik;
 • Është ky Kuvend dhe kjo mazhorancë, që përmes ligjeve klienteliste, ka dhënë me koncesion pasurinë publike të shtetasve shqiptarë, në përdhunim të interesave të tyre;
 • Eshtë kjo mazhorancë, që përmes strukturave dhe përfaqësuesve të saj në Kuvend dhe KQZ, pas dorëheqjes në bllok nga mandatet prej deputetëve të opozitës, nxitoi brenda ditës të mbyllte procedurat e zëvendësimit të këtyre deputetëve, në shkelje të Kushtetutës, Kodit Zgjedhor dhe Rregullores së Kuvendit;
 • Eshtë ky Kuvend dhe kjo mazhorancë, që së bashku me anëtarët e tij në KQZ, realizoi votimet një partiake në 30 qershor 2019 për pushtetin vendor, pa garë, për të emëruar përfaqësuesit e tyre;
 • Është pikërisht ky Kuvend dhe kjo mazhorancë, që në bashkëpunim me përfaqësuesit e tij të emëruar në pushtetin vendor, prishi Teatrin Kombëtar në 17 maj 2020, përgjatë periudhës kur vendi i nënshtrohej masave kufizuese për shkak të situatës së pandemisë; 
 • Është ky Kuvend që në dy vite, ka iniciuar hetimin parlamentar për Presidentin e Republikës për të tretën herë, ndërkohë që nuk ka kërkuar dhe as nuk ka kryer ndonjë proces hetimor parlamentar ndaj veprimtarisë së qeverisë (shumicës) apo organeve/institucioneve në varësi të saj, që nuk ka ditë, që nuk prodhon çështje, me skandalet publike korruptive, që janë denoncuar nga opozita reale jashtë parlamentit dhe nga media e lirë.

6.7 Lidhur me ngritjen dhe funksionimin e Komisioneve Hetimore në Parlament, dhe mënyrës së ushtrimit të kontrollit parlamentar, ka folur disa herë dhe Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Në disa vendime të saj, kjo Gjykatë pohon se[4]:

“E drejta e hetimit parlamentar është zhvilluar në kuptimin e së drejtës të pakicave në parlament, pavarësisht nga pozicionimi i tyre politik me qëllim, që t’u japë atyre një pushtet më të fortë. Së bashku me mjetet e tjera si pyetjet, interpelancat, apo mocionet për debat, ngritja e komisioneve të hetimit përbën një instrument të rëndësishëm kontrolli që ushtrohet nga parlamenti.

E drejta e hetimit realizohet vetëm, brenda funksionit të kontrollit parlamentar dhe detyrave kushtetuese që parlamentarët kryejnë si përfaqësues të popullit për sqarim, apo hulumtim të hollësishëm në çështjen konkrete.

Kjo e drejtë shërben njëkohësisht edhe si një mjet në duart e pakicës parlamentare për të ushtruar kontroll kryesisht kundrejt ekzekutivit dhe për të kërkuar vënien përpara përgjegjësisë të mbajtësve të pushtetit.

Në një sistem parlamentar, duke qenë se qeveria formohet nga shumica parlamentare, e cila ka në dorë shumë mjete të tjera ligjore, e drejta e kontrollit hetimor i është njohur sidomos pakicës, që duke i patur të kufizuara mjetet e saj, ta shndërrojë atë në një instrument të fuqishëm kushtetues. 

Nga ky këndvështrim i problemit, Gjykata Kushtetuese çmon se e drejta e pakicës vetëm përsa i përket kërkesës për ngritjen e komisionit hetimor mbetet një e drejtë e pakufizuar nga vullneti i shumicës”.

6.7 Ndërkohë që, në Shqipëri, në vend që të kërkohet dhe të hetohet veprimtaria dhe paligjshmëria e qeverisë, ndodh e kundërta!

Qeveria dhe shumica brenda 2 vjetësh, inicion fiktivisht për të tretën herë një proces të pambështetur në Kushtetutë dhe ligje, për të hetuar Presidentin e Republikës, si të vetmin autoritet dhe organ Kushtetues, që i ka dalë përballë kësaj shumice dhe Kryearit të saj, për të frenuar paligjshmërinë e shumicës/qeverisë, në mbrojtje të interesit publik dhe kombëtar. 

6.8 Kjo ndodh sepse ky Kuvend, si në asnjë vend tjetër demokratik, që prej muajit shkurt 2019, nuk ka opozitë reale brenda tij!

Nëse do të kishte opozitë, nisur nga numri i madh i skandaleve, veprimtaria korruptive e ekzekutivit, e denoncuar publikisht nga opozita reale dhe media, atëherë kjo “opozitë”  të vetmin mjet kontrolli që kishte/ka ndaj shumicës dhe që është ngritja e Komisioneve Hetimore Parlamentare, do ta kishte shfrytëzuar të paktën sa për sy e për faqe?!

Fakti është që nuk ka kërkuar hetimin e skandaleve të rënda, por për më tepër me shumë zell, deputetë rrogëtarë në Kuvend, i bashkohen në votim çdo nisme legjilsative e çdo vendimarrjeje.

Kjo reflekton qartë, në një formë apo në një tjetër se, Kryeministri i shumicës ka gjetur një partneritet të ri, dhe ia ka arritur t’i përfshijë brenda gjirit të tij thuajse të gjithë deputetët e Kuvendit në ikje, duke i pëfshirë shumë nga këta të fundit edhe në listat konkuruese të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 25 prillit 2021[5].

Duhet kujtuar që janë po këta lloj deputetësh të vetquajtur “opozitar”, që u vetofruan dhe u keqpërdorën në 15 qershor 2020, për të iniciuar, e realizuar ndryshimet e njëanshme Kushtetuese të 30 korrikut 2020[6], dhe sot çuditërisht, përfaqësuesi i tyre në këtë iniciativë, gjendet po me dëshirë, dhe si anëtar aktiv e Zëvendëskryetar i Komisionit Hetimor.

Janë po këta deputetë që “dëshironin” dhe kërkuan lista të hapura dhe nënshkruan një kërkesë për ndryshimin e Kushtetutës, në mënyrë të njëanshme, e që më pas derivuan në ndryshimet e njëanshme të Kodit Zgjedhor në 5 tetor 2020[7], që gjenden dhe sot në përbërje të “Komisionit Hetimor”, të cilët edhe pse rezultati paraprak zgjedhor tregon se, nuk siguruan as dhe një mandat të vetëm përfaqësues, janë të gatshëm dhe bëjnë çmos që të mos hetohet qeveria dhe krimi zgjedhor, por me kënaqësi i bashkohen veprimtarisë fiktive dhe antikushtetuese të shumicës, për të “hetuar” Presidentin e Republikës! 

Kjo është kriza më e rëndë e legjitimitetit të përfaqësimit të popullit në Kuvend, të realitetit të këtij Kuvendi, në ikje, që pas braktisjes së parlamentit nga opozita reale. 

Ndaj dhe mungesa e opozitës në Kuvend, është një arsye më shumë, se përse Kuvendi aktual njëpartiak, në këto kushte, në këtë periudhë/kohë, e në këto rrethana, nuk gëzon asnjë legjitimitet për të ngritur, dhe as për të kryer veprimtari hetimore. 

Fakti që Kuvendi aktual ka 0 (zero) opozitë, rezultoi e provuar nga vet procesi zgjedhor i 25 prillit 2021, ku asnjë deputetë  i vetquajtur “opozitar”, që kandidoi si i tillë në këto zgjedhje, nuk arriti të fitonte qoftë dhe një mandat të vetëm përfaqësimi në Kuvend. 

Të gjitha këto fakte, u renditën më sipër për t`ju rikujtuar, jo vetëm se Kuvendi ka shkelur procedurën kushtetuese dhe ligjore në kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor, në shqyrtimin e saj dhe në finalizimin e këtij procesi antikushtetues me një vendim konkret për ngritjen e tij; por dhe për t`ju sjellë në vëmendje se nëse ju si Kuvend njëpartiak nën diktatin e Kreut të Partisë Socialiste, dëshironi të vazhdoni “sa për sy e faqe” farsën e nisur me urdhër të tij për mbulimin e masakrës zgjedhore, Kreu i Shtetit, si përfaqësues i unitetit të popullit dhe garant i Kushtetutës, ka detyrimin të vazhdojë ushtrimin e qetë të funksionit të tij kushtetues, duke injoruar çdo kërkesë që vjen nga një organ antikushtetues dhe i paligjshëm, që e keni emërtuar Komisioni Hetimor “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë”.  

Instrumentet hetimore parlamentare nuk mund të përdoren në mënyrë abuzive dhe tej hapësirës kontrolluese që Kushtetuta dhe ligji ia njeh Kuvendit.

Kuvendi as në kushtet e legjitimitetit të plotë nuk mund të sillet si një super-organ i pushtetit të shtetit. Në një demokraci parlamentare, ku funksionon parimi i ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve, Kuvendi nuk mund ta konsiderojë veten të aftë të ushtrojë kontroll mbi çdo institucion, të nisë procedura për ti vendosur ata nën trysni, apo presion në ushtrimin e funksioneve, apo të marrë vendime në emër të institucioneve të tjera.

Një interpretim ndryshe i kësaj kompetence kontrolli që i njihet Kuvendit, do të çonte në mohimin e parimeve kushtetuese të shtetit të së drejtës, ndarjes e balancimit ndërmjet pushteteve.

Antikushtetutshmëria, paligjshmëria, dhe mungesa e legjitimitetit të Kuvendit, theksohet edhe më shumë në rastin konkret, pasi Kuvendi përmes forcës politike që përbën shumicën e tij, është aktor kryesor i jetës politike, i konkurrimit politik të 25 prillit, dhe shkaktari kryesor i realizimit të një procesi zgjedhor ku vullneti i zgjedhësit u shtrembërua, dhunua, dhe tjetërsua me të gjitha format, sidomos në këtë situatë post zgjedhore.

Kuvendi në marrjen e kësaj iniciative, në një periudhë post zgjedhore, ku kallëzimet penale për krime zgjedhore ndaj shumicës dhe aktorëve kryesor të saj që nga Kryeministri, deputetët, deri tek drejtorat më të thjeshtë, janë të panumërta dhe ende të pashqyrtuara nga organi i akuzës, është në mungesë të theksuar legjitimiteti.

Kjo pasi, përveçse po kryhet një proces jashtë afateve dhe në kundërshtrim me parimet e shtetit të së drejtës, por nga ana tjetër Kuvendi në kushte të tilla, ka ndërmarrë një rol aktiv, duke cenuar parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve, duke dëmtuar kompetencat dhe rolin kushtetues të Presidentit të Republikës, por dhe duke intimiduar e ndërhyrë të paktën publikisht dhe në pavarësinë dhe detyrën që duhet të përmbushin organet e drejtësisë penale, të cilët do të duhet të hetojnë krimet zgjedhore të denoncuara tashmë nga Presidenti i Republikës, shoqëria civile, opozita, etj.

Kuvendi përmes kësaj iniciative, tenton që të delegjitimojë, apo kufizojë veprimtarinë e Kreut të Shtetit, si institucion mbi palët, si përfaqësues i Unitetit të Popullit dhe garant të Kushtetutës, duke tentuar që në publik të hedhë idenë se është Kuvendi i Shqipërisë, ai që e ka këtë rol, ai qëndron mbi palët, dhe ai e ka të drejtën.

Në këtë mënyrë Kuvendit njëpartiak, kërkon njëkohësisht të ndikojë tek organet e drejtësisë, për të mos hetuar krimet zgjedhore, për të cilat përfaqësuesit e shumicës qeverisëse janë kallëzuar.

Ndërkohë që, është pikërisht Kuvendi aktual dhe forca politike e vetme përbërëse e tij, Partia Socialiste, një nga aktorët pjesëmarrës në procesin zgjedhor të 25 prillit 2021, ajo që ushtron pushtetin ekzekutiv (qeverisjen) dhe që ka përgjegjësinë për gjithë shkeljet e ligjit dhe shpërdorimin e pushtetit dhe aseteve publike në këtë proces zgjedhor.

Ndërkohë që, kjo mazhorancë dhe forcë qeverisë do duhet të përgjigjet përpara shqiptarëve dhe organizmave ndërkombëtare që monitorojnë Shqipërinë, për këtë proces zgjedhor, të kthyer në një masakër elektorale, ku vullneti i shqiptarëve duket qartë se u shtrembërua përmes çdo lloj mjeti e pushteti të ushtruar në mënyrë të paligjshme nga qeveria, kjo shumicë parlamentare në ikje, në kundërshtim me gjithë parimet e shtetit të së drejtës inicion procese të tilla fiktive, ndaj Presidentit të Republikës! 

Presidenti i Republikës përgjatë gjithë veprimtarisë së Tij, me qëllim mbrojtjen dhe respektimin e parimeve kushtetuese, ruajtjen e integritetit të këtij procesi zgjedhor, ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për trajtimin e çdo denoncimi, fakti, apo rrethane që lidhet me ndërhyrjet e paligjshme në procesin zgjedhor, apo që përbën krim zgjedhor.

Presidenti i Republikës, në mbrojtje të këtij procesi zgjedhor me qëllim vënien para përgjegjësisë të autorëve të krimit zgjedhor, ka denoncuar në organin e Prokurorisë dhe institucionet e tjera ligjzbatuese, mbi 28 denoncime të përcjella nga qytetarët, ndërkohë që ka bashkëpunuar dhe ka informuar në mënyrë të vazhduar misionin e OSBE/ODIHR, trupin diplomatik në Tiranë, për të gjithë këto kallëzime, si dhe për problematikat e tjera, apo shkeljet e ligjit, të shfaqura apo të konstatuara përgjatë procesit zgjedhor dhe fushatës elektorale.

Gjithashtu Presidenti i Republikës, ka bashkëpunuar me shoqërinë civile, organizatat ndërkombëtare dhe të gjithë ata që kanë për detyrë mbarëvajtjen apo monitorimin e procesit zgjedhor, për të sensibilizuar dhe për të garantuar se çdo fenomen negativ që përbën vepër penale, krim zgjedhor, apo shkelje të ligjit, të evidentohet, regjistrohet, dhe hetohet brenda një afati të arsyeshëm.

Të pretendosh ngritjen e një komisioni hetimor për hetimin e Presidentit të Republikës, si të vetmin autoritet kushtetues, dhe të pakapur nga mazhoranca, që bëri çdo përpjekje për mbrojtjen e procesit zgjedhor, ndërkohë që gjithë institucionet e tjera, të urdhëruara apo ndikuara nga qeveria, nuk vepruan për të frenuar krimet zgjedhore, është përpjekja më e pastër, e mazhorancës për të ndërhyrë në kompetencat e Kreut të Shtetit, duke shkelur parimin kushtetues të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, duke cenuar parimet e funksionimit të shtetit demokratik të së drejtës, dhe për të bërë çdo gjë, për të kapur e marrë edhe institucionin e vetëm që i ka dalë mazhorancës përballë në këto 3 vite, duke e frenuar në paligjshmërinë e saj.

Kjo përpjekje e radhës, që bie në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjin, në këtë periudhë/kohë kur ngrihet dhe që pretendon të funksionojë, synon shmangien e vëmendjes nga problematikat e rënda reale që po evidentohen dita ditës mbi këtë proces zgjedhor, të shoqëruara me konsumimin ekzemplar masiv të krimeve zgjedhore, të frymëzuara, dirigjuara dhe ekzekutuara nga partia në pushtet, për interesat e saj.

Kjo nismë e Kuvendit, synon ndër të tjera të paralizojë, veprimtarinë kushtetuese të Presidentit të Republikës nëpërmjet mjetit të presionit, ndërkohë që Presidenti i Republikës përgjatë gjithë veprimtarisë së tij në ushtrim të funksionit dhe rolit të tij kushtetues, ka bërë të gjitha përpjekjet:

 • Për krijimin e një klime të konkurrimit të ndershëm politik me pjesëmarrjen e gjithë spektrit politik në zgjedhjet e 25 prillit;
 • Për të ruajtur balancat dhe klimën konsensuale ndërmjet palëve në këtë proces zgjedhor, ndërkohë që institucionet e tjera, rezultuan se nuk vepruan në kohë për të parandaluar dhe ndëshkuar krimet zgjedhore;
 • Për të sensibilizuar të gjithë, për të denoncuar çdo veprim të kundraligjshëm që cenonte të drejtën e votës, për ruajtjen e legjitimitetit të procesit zgjedhor dhe njohjen e rezultatit që do të dilte nga një procesi zgjedhor i lirë, i ndershëm, i pandikuar dhe demokratik;
 • Për të kundërshtuar çdo veprimtari të shumicës për kapjen e shtetit dhe institucioneve të sistemit të drejtësisë prej saj;
 • Për të ruajtur të pacenuar, integritetin e vendit, interesat kombëtare të shqiptarëve kudo ndodhen, interesat e shtetit dhe të shtetasve nga ndërhyjet, veprimet apo vendimmarrjet të pamenduara mirë dhe në kundërshtim me Kushtetutën, të shumicës qeverisëse në këto 3 vitet e fundit;
 • Ka denoncuar pranë institucioneve ligjzbatuese – Prokurorisë dhe partnerëve ndërkombëtarë çdo veprim apo fenomen që përbënte krim, apo shkelje të rregullave zgjedhore.

Kjo nismë e Kuvendit njëpartiak, është keqpërdorim i veprimtarisë ligjvënëse, si një vegël e radhës e partisë shtet, për të zbehur vëmendjen nga kërkesat e Presidentit të Republikës, denoncimet e opozitës, shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare me integritet, për zbardhjen e veprimeve kriminale të kryera nga partia shtet për manipulimin e procesit zgjedhor të zhvilluar më 25 prill 2021.

Gjykata Kushtetuese në vendimmarrjet e saj[8] vlerëson se:

“Kuvendi, kur cakton një komision hetimor, duhet të respektojë parimin kushtetues të ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve dhe limitet kushtetuese të kontrollit parlamentar, të cilat nuk lejojnë që ky kontroll të ushtrohet për çdo çështje dhe për çdo organ. Nga ana tjetër, objekti i kontrollit parlamentar duhet të jetë i tillë, që të mos çojë në shkeljen e rregullimeve kushtetuese që kanë të bëjnë me marrëdhëniet me organet e tjera. […] Gjykata Kushtetuese rithekson se, funksioni kontrollues i Kuvendit nuk mund të qëndrojë jashtë natyrës së tij ligjvënëse.”

Nisma të ndërmarra në forma dhe mënyra të tilla, janë të papranueshme për shoqëritë demokratike, konsiderohen hakmarrje, pse jo dhe puç institucional apo “grusht shteti”, për kapjen e institucioneve kushtetuese, që në rastin konkret, po tentohet të realizohet kundër  institucionit të Presidentit të Republikës, që në mbrojtje të Kushtetutës dhe parimeve themelore të saj, ka qenë në një përballje 3 vjeçare me këtë mazhorancë qeverisëse që me veprimtarinë e vendimarrjen e saj, i ka shkaktuar vendit në këto vite, një krizë të thellë shumëplanëshe dhe me pasoja shumë të rënda ekonomike, shoqërore, sociale duke cenuar në themel rendin kushtetues dhe demokracinë. 

Në përfundim, për të evidentuar edhe një herë se çdo veprim i këtij Kuvendi në këtë drejtim është farsë, pasi vet procesi është ngritur në mënyrë antikushtetuese dhe të paligjshme, do ju sillnim në vëmendje edhe për një fakt tjetër, që shfaq hipokrizinë e kësaj nisme:

 • Me shkresën me nr. prot. 1081/23, datë 14.5.2021, të Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit, administruar pranë Institucionit të Presidentit të Republikës me nr. prot. 1533/5, datë 14.5.2021, është përcjellë shkresa e nënshkruar nga Alket Hyseni, cilësuar nën atributet e Kryetarit të Komisionit Hetimor “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë”, me lëndë “Thirrje për seancë dëgjimore”, e që i kërkon Kreut të Shtetit, Sh.T.Z. Ilir Meta, që “të paraqitet para Komisionit ditën e martë, datë 5.2021, ora 10:00, për t`u dëgjuar me rrethanat që lidhen me objektin e hetimit”.

Siç jua kemi bërë me dije me shkresën tonë nr. prot. 1533/2, datë 6.5.2021, Presidenti i Republikës, në datën 6 maj 2021, ka pritur e realizuar takime me përfaqësues të lartë shtetesh, si Ministren Federale për Çështjet Evropiane dhe të Kushtetutës së Republikës së Austrisë znj. Karoline Edtstadler dhe Presidentin e Republikës së Sllovenisë, Sh.T.Z. Borut Pahor. Në konferencën e përbashkët për shtyp me Presidentin e Republikës së Sllovenisë, Sh.T.Z. Borut Pahor, e cila ka qenë publike dhe është njoftuar në rrjetin social, Presidenti i Republikës ka bërë prezent faktin që Sllovenia do të organizojë në ditët e ardhshme (17 maj 2021) Samitin e Procesit të Brdo-Brijunit, që përkon me 10 vjetorin e kësaj nisme tepër të rëndësishme[9].

Ndërkohë që gjithçka ka qenë publike dhe e zyrtarizuar që më datë 5 maj 2021, Kuvendi e strukturat e tij, kujdesen që të hartojnë një plan e një kërkesë që reflekton një tjetër veprim farsë, pasi pikërisht duke qenë në dijeni të plotë, se në datën 17 maj 2021, zhvillohet Takimi i Kryetarëve të Shteteve të Nismës së Procesit Brdo-Brijunit në Slloveni, takim ky që organizohet nga zyra e Presidentit Slloven në kuadër të 10 vjetorit të krijimit të kësaj nisme, pikërisht caktojnë dhe datën 18 maj 2021, ora 10:00, kërkesën për takim me Presidentin e Republikës.

Jo vetëm që Protokolli i Shtetit është në dijeni të këtij fakti, por vetë Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, ka informuar zyrtarisht Institucionin e Presidentit të Republikës, me shkresën nr. 5406 prot., që në datën 5.5.2021, mbi këtë aktivitet, draft programin, informacionin e përgjithshëm dhe nevojën e ndjekjes së procedurave të regjistrimit të delegacionit me qëllim pjesëmarrjen.

Ky veprim është i njëjtë dhe i përsëritur tashmë nga deputetët e ngarkuar nga partia për të ndjekur misionin e paligjshëm, pasi i njëjti veprim u krye nga Komisioni i Çështjeve Ligjore, kur kërkonte paraqitjen e Presidentit të Republikës për dëgjesë, në datën 6.5.2021, ndërkohë që sërish Protokolli i Shtetit dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme[10], ishin në dijeni të agjendës zyrtare dhe takimeve protokollare të Kreut të Shtetit[11].

Kjo sillet në vëmendje, vetëm për të treguar fiktivitetin, qëllimet negative, dhe prapaskenat politike të veprimtarisë së Kuvendit, pasi Presidenti i Republikës jo vetëm që është në pamundësi objektive për t’u paraqitur, por nga ana tjetër nuk mund të bëhet palë me prezencën e tij, në një strukturë të krijuar në mënyrë antikushtetuese me vendimin nr. 45/2021 të Kuvendit, e cila nuk duhet të mblidhet, nuk duhet të ekzistojë, dhe nuk duhet të funksionojë.

Ky “komision hetimor” nuk po zhvillon asnjë veprimtari kushtetuese dhe ligjore, ndaj Ju, zoti Ruçi, në cilësinë e Kryetarit të Kuvendit, keni detyrimin për orientimin e veprimtarisë së Kuvendit brenda kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë.

Zoti Kryetar i Kuvendit, 

Në përfundim, siç rezulton sa më sipër, si rezultat i urdhërimeve politike të Kryeministrit, ndaj përfaqësueve të tij, dhe pro tij, në Kuvendin e Shqipërisë, rezulton se:

 Kuvendi i Shqipërisë me vendimin nr. 44/2021 dhe nr. 45/2021, ka ngritur një Komision Hetimor, në shkelje flagrante të parimeve kushtetuese për një proces të rregull ligjor dhe procedurave të detyrueshme për zbatim;

 • I gjithë procesi që nga paraqitja e kërkesës, njoftimi, vlerësimi, ngritja dhe funksionimi i Komisonit Hetimor, ka cenuar rëndë parimet e funksionimit të demokracisë dhe çdo standard kushtetues, duke shkelur hapur të gjitha parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës, të ndarjes e balancimit ndërmjet pushteteve, për një proces të rregullt ligjor, të paanshmërisë e të paanësisë;
 • Kuvendi i Shqipërisë me vendimet nr. 44/2021 dhe nr. 45/2021, ka ngritur një Komision Hetimor, pa identifikuar asnjë shkelje të ndonjë dispozite kushtetuese, apo kryerjen e ndonjë krimi të rëndë;
 • Kuvendi i Shqipërisë me vendimet nr. 44/2021 dhe nr. 45/2021, ka ngritur një Komision Hetimor, në mënyrë fiktive, pa objekt;
 • Vendimmarrja e Kuvendit të Shqipërisë për ngritjen e një Komision Hetimor, nuk përputhet me funksionin dhe qëllimet e kontrollit parlamentar të përcaktuar në nenin 77 të Kushtetutës;
 • Ngritja nga Kuvendi i Shqipërisë me vendimin nr. 44/2021 dhe nr. 45/2021, e një Komisioni Hetimor, dhe funksionimi i këtij organi, përveç shkeljeve të procedurave parlamentare, është kryer përtej afateve dhe procedurave të përcaktuara nga Kushtetuta dhe ligji për komisionet hetimore, shkel të gjitha parimet kushtetuese dhe normat e gjithëpranuara të së drejtës ndërkombëtare, gjë që sjell pavlefshmërinë e tyre;
 • Kuvendi i Shqipërisë, me ngritjen e Komisionit Hetimor, dhe funksionimin e kësaj strukture, ka kapërcyer kompetencat e ligjvënësit, duke krijuar realisht një përplasje të re me Institucionin e Presidentit të Republikës, si dhe krijimin e një mosmarrëveshjeje kushtetuese me Presidentin e Republikës, duke cenuar pavarësinë e këtij organi, funksionimin normal të tij, dhe duke penguar veprimtarinë kushtetuese dhe kompetencat e Presidentit të Republikës;
 • Kërkesa, vlerësimi dhe vendimmarrja e Kuvendit për ngritjen e një Komisioni Hetimor, sipas vendimit nr. 44/2021 dhe nr. 45/2021, dëmton interesin publik, cenon kompetencat dhe rolin e Presidentit të Republikës, si Kreu i Shtetit, si garant i Kushtetutës, si moderator, si arbitër, mbi palët, me rol të pazëvendësueshëm në zgjidhjen e krizave;
 • E gjithë veprimtaria hetimore që Kuvendi i Shqipërisë, po kryen përmes strukturës së ngritur me vendimet nr. 44/2021 dhe nr. 45/2021, është përtej afateve dhe procedurave që përcaktohen nga Kushtetuta dhe ligji nr. 8891, datë 2.5.2002 “Për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të Kuvendit”;
 • E gjithë veprimtaria e Kuvendit, për paraqitjen e kërkesës, ngritjen dhe funksionimin e një Komisioni Hetimor, sipas vendimit nr. 44/2021 dhe nr. 45/2021, është realizuar pas zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme për Kuvendin e Shqipërisë më datë 25 prill 2021. Duke qenë se kjo veprimtari ka për synim, shmangien e vëmendjes nga problematikat reale të fenomenit të krimeve dhe shkeljeve zgjedhore që janë konsumuar nga kjo mazhorancë politike në Kuvend, dhe pengimin e veprimtarisë Kushtetuese të Presidentit të Republikës, për të përmbushur rolin dhe misionin e tij Kushtetues, me qëllim parandalimin e fenomeneve negative për shoqërinë e shtetin dhe nxjerrjen e përgjegjësive institucionale të të gjithë aktorëve politikë, por jo vetëm brenda apo jashtë mazhorancës socialiste të përfaqësuar në këtë Kuvend njëpartiak, atëherë e gjithë kjo nismë bie ndesh me parimet dhe parashikimet kushtetuese, dhe është krejtësisht jo legjitime për të kryer këtë funksion kontrolli parlamentar.

Kuvendi i Shqipërisë, duhet të reflektojë duke u mënjanuar nga qëllimet/urdhrat politikë. Në këtë periudhë tranzitore që përkon me përfundimin e mandatit të tij, Kuvendi mund dhe duhet të përmbushë vetëm ato detyra që i lejon/cakton Kushtetuta dhe ligji.

 Kuvendi i Shqipërisë, për t`u rikthyer në veprimtari normale, dhe për të ndërprerë gjendjen e antikushtetutshmërisë dhe shkeljes së ligjit, duhet që pa vonesë të ndërmarrë këto vendime: 

 • Të shfuqizojë Vendimin nr. 44/2021 dhe Vendimin nr. 45/2021, datë 7.5.2021 për miratimin e raportit dhe ngritjen e Komisionit Hetimor; 
 • Të ndërpresë menjëherë çdo lloj procedure hetimore parlamentare që po zhvillohet nga Komisioni Hetimor Parlamentar i ngritur sipas përbërjes së vendimit nr. 45/2021, datë 7.5.2021 të Kuvendit të Shqipërisë;                                          
 • Të ndërpresë çdo veprimtari parlamentare, legjislative, politike, vendimmarrëse që cenon parimet e shtetit të së drejtës, ndarjes dhe balancimit të pushteteve, dhe të mos ndërmarrë nisma legjislative apo vendime të rëndësishme që cenojnë interesat e shtetit dhe të shtetasve, në këtë periudhë në përfundim të mandatit të tij;
 • Të ndërpresë çdo veprimtari që përbën tejkalim të funksioneve të Kuvendit dhe ndërhyrje në kompetencat e Presidentit të Republikës, apo kufizim të rolit të Tij, apo të veprimtarisë së organeve e institucioneve të tjera kushtetuese. 

Ndaj për ta përmbyllur, me lejoni t`ju përsëris përfundimisht të njëjtën thirrje si për Komisionin e Ligjeve, përmes shkresave të dërguara, se:

Në këtë situatë pas realizimit të zgjedhjeve të 25 prillit 2021, të gjithë këto veprime, përveçse reflektojnë qartë se po realizojnë me urgjencë përmbushjen e porosisë politike për të krijuar një proces fiktiv për shmangien e vëmendjes nga gjendja reale post zgjedhore dhe zbardhja e krimeve zgjedhore, mbartin dhe rrezikun evident për të konsumuar shkelje kushtetuese dhe ligjore që natyrshëm, prodhojnë shpërdorim të veprimtarisë së deputetëve të Kuvendit, që për pasojë ka vetëm pavlefshmërinë e gjithë kësaj nisme fiktive, si dhe nxitjen e një klime konfliktuale institucionale, dhe jo vetëm, por do të prodhojë kosto, për qytetarët, për vendin, dhe institucionet e tij. 

Ndaj i bëj thirrje këtij Kuvendi,

 • me 0 (zero) opozitë, dhe pa asnjë forcë opozitare brenda tij, siç e konfirmuan dhe vet zgjedhjet e 25 prillit;
 • që ka njollosur parlamentarizmin si asnjë Kuvend tjetër më parë;
 • që vuri dorë me vetëdije mbi zgjedhjet e 25 prillit, duke nisur me dhunimin e njëanshëm të marrëveshjes së 5 qershorit, e deri te miratimet e njëanshme si kurrë ndonjëherë në historinë e vendit, të ndryshimeve të Kushtetutës dhe të Kodit Zgjedhor;
 • që harxhoi dy vite me fyerje, sharje, shpifje, hetime ndaj Presidentit, të bëra direkt nga podiumi ku duhej të uleshin përfaqësuesit e denjë të sovranit;
 • që i ka humbur të tëra betejat me Presidentin e Republikës, edhe pse ka qenë i vetmi institucion në mbrojtje të Kushtetutës e rendit kushtetues;

se, duhet ta ketë të qartë që askush, brenda dhe jashtë vendit, nuk mund të gënjehet e mashtrohet se kjo është çështje “etike” dhe “retorike”.  Jo!

Kjo është vetëm çështje SOVRANITETI!

Edhe pse kjo nismë është një hakmarrje, ju garantoj se, Presidenti i Republikës, ishte dhe do të mbetet i vetmi institucion që nuk e frikësuat, që nuk e korruptuat, dhe që nuk e detyruat asnjëherë, që të shkelte Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Jam krenar që kam mbrojtur e do të vazhdoj të mbroj, deri në 24 korrik 2022, sovranitetin dhe unitetin e popullit, sovranitetin dhe integritetin e shtetit shqiptar që përfaqësoj, si President i Republikës së Shqipërisë.

                                                                                                                         PRESIDENTI

     ILIR  META

 [1] 1)Shkresa me nr. prot. 1131, datë 10.5.2021, administruar pranë Institucionit të Presidentit të Republikës me nr. prot. 1610, datë 11.5.2021, me anë të së cilës, janë përcjellë disa vendime të Kuvendit. Mes këtyre vendimeve, gjenden dhe,

Vendimi nr. 44/2021, datë 7.5.2021, “Për miratimin e raportit dhe propozimit të Komisionit për Cështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut “Për ngritjen e një komisioni hetimor bazuar në kërkesën e një grupi deputetësh për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republiës”; dhe

Vendimi nr. 45/2021,  datë 7.5.2021, “Për ngritjen e Komisionit Hetimor të Kuvendit “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë””.

2) Shkresa me nr. prot. 1081/10, datë 10.5.2021 e  Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit, administruar pranë Institucionit të Presidentit të Republikës me nr. prot. 1533/2, datë 10.5.2021, me anë të së cilës është përcjellë shkresa me nr. prot. 1081/10, datë 10.05.2021, e Kryetarit të Komisionit Hetimor, me lëndë “Njoftim i Presidentit të Republikës në lidhje me ngritjen e komisionit hetimor, objektin e hetimit si dhe të drejtën për t`u shprehur në Komision”.

 • Shkresa me nr. prot. 1081/17, datë 11.05.2021, administruar pranë nesh me nr. prot. 1533/4, datë 11.5.2021, me anë të së cilës përcillet shkresa e kryetarit të komisionit hetimor, shkresë në të cilën gjenden të parashtruara disa kërkesa për informacion.

[2] https://president.al/presidenti-meta-dekreton-thirrjen-e-kuvendit-te-republikes-se-shqiperise/

[3] http://kqz.gov.al/akte-te-komisionerit/

[4] Konsultohu me Vendimin nr. 18/2003 të Gjykatës Kushtetuese.

[5] Konsultohu me listën zyrtare të kandidatëve, për deputetë të PS, publikuar në faqen e KQZ:

http://kqz.gov.al/wp-content/uploads/2021/03/Lista-PS-e-korrigjuar-1.pdf

 

[6] Konsultohu me deputetët nismëtar për ndryshimin e Kushtetutës.

https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/51420

https://www.parlament.al/Files/ProjektLigje/20200622122459ndryshimet%20kushtetuese%202020.pdf

 

[7] Konsultohu me Dekretin e Presidentit për kthimin për rishqyrtim të ndryshimeve të Kodit Zgjedhor të 5 tetorit 2020

https://president.al/presidenti-meta-dekreton-kthimin-per-rishqyrtim-ne-kuvend-te-ligjit-nr-118-2020-arsyet-e-kthimit-per-rishqyrtim-te-ligjit/

[8] Konsultohu me vendimin nr. 22/2010, kërkues bashkia Tiranë.

[9]https://www.facebook.com/1477517792294489/posts/3997131006999809/

https://www.facebook.com/1477517792294489/posts/3997346166978293/

https://president.al/deklarata-e-presidentit-meta-gjate-konferences-se-perbashket-per-shtyp-presidentin-e-sllovenise-borut-pahor/

[10] Në datën 28 prill 2021, siç faktohet edhe nëpërmjet komunikimit zyrtar me Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme (shkresa e tyre me nr. prot. 5324, datë 28.4.2021), Presidenti i Republikës është vënë në dijeni me një kërkesë për takim, për në datën 6 maj 2021, të Ministres Federale për BE-në dhe Kushtetutën të Austrisë, znj.Karoline Edtstadler.

Në datën 29 prill 2021, Drejtori i Kabinetit të Presidentit, në përgjigjen e dërguar për MEPJ ka shprehur zyrtarisht vullnetin e Kreut të Shtetit për takimin me znj.Edtstadler dhe po këtë ditë Drejtoria e Protokollit të Shtetit ka sugjeruar që takimi, sipas agjendës së përgatitur në bashkëpunim me Ambasadën e Austrisë në Tiranë, të zhvillohej në datë 6 maj 2021, në orën 11:15 – 11:55. Edhe ky sugjerim i propozuar, është mirëpritur nga ana e Presidentit Meta dhe është fiksuar në agjendë po atë ditë, më 29 prill 2021.

 

[11] Të gjitha aktivitetet e asaj dite, përveçse të publikuara në faqen zyrtare, gjejnë pasqyrim edhe në linqet e mëposhtme:

https://www.facebook.com/1477517792294489/posts/3997346166978293/

https://www.facebook.com/ilirmetazyrtar/videos/372658510752570/

https://www.facebook.com/1477517792294489/posts/3998129236899986/

https://www.facebook.com/1477517792294489/posts/3997629333616643/

https://www.facebook.com/1477517792294489/posts/3997131006999809/

https://www.facebook.com/1477517792294489/posts/3997176526995257/

https://president.al/sqarim-zedhenesit-dhe-keshilltarit-per-mediat-te-presidentit-te-republikes-z-tedi-blushi/

https://president.al/institucioni-presidentit-te-republikes-kthen-pergjigje-njoftimit-te-komisionit-per-ceshtjet-ligjore-administraten-publike-dhe-te-drejtat-e-njeriut-te-dates-5-maj-2021/S

© Panorama.al

Te lidhura