Një koncesion PPP për zhvillimin e aftësive te të rinjve

Jan 6, 2022 | 7:26
SHPËRNDAJE

Qeveria shqiptare do të eksperimentojë zhvillimin e një koncesioni PPP (Partneritet Publik-Privat) për ngritjen e një qendre për zhvillimin e aftësive të rinjve dhe të papunëve nëpërmjet kurseve profesionale.

te rinjte

Programi i ri i reformave ekonomike 2022-2024 referon se, përvoja ndërkombëtare tregon se ka një potencial premtues për bashkëpunim me investitorët në lidhje me masat e zhvillimit të aftësive. Zbatimi i modeleve PPP për zhvillimin e aftësive konsiderohet një opsion strategjik premtues.

Fillimisht do të kryhet një studim gjithëpërfshirës fizibiliteti për të vlerësuar potencialin e një qendre trajnimi pilot bazuar në modelin PPP dhe në bashkëpunim me investitorët në një zonë të lirë ekonomike. Kjo qendër mund të përfshijë programe trajnimi të orientuara nga synimi, si kurse teknike, trajnime profesionale ose diploma bachelor.

Shkalla e punësimit të të rinjve është 41,6 % në tremujorin e dytë 2021. Pavarësisht një rritjeje prej 1,9 pikë përqindjeje në 2021, punësimi i të rinjve 15-24 vjeç mbetet prapa pjesës tjetër të popullsisë së rritur,. Megjithatë, normat e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore mbeten gjithashtu nën mesataret e BE-së, Në vitin 2021, shkalla e pjesëmarrjes së të rinjve (popullsia nga 15 deri në 29 vjeç) vazhdoi të ishte më e ulët se për pjesën tjetër të popullsisë së rritur (51.9%). Ky tregues është rritur me 1,1 pikë përqindjeje krahasuar me tremujorin e dytë 2020 dhe me 1,7 pikë përqindje krahasuar me tremujorin e parë 2021.

Të rinjtë shqiptarë përballen me sfida të rëndësishme në përputhjen e kualifikimeve të tyre të arsimit të lartë me kërkesat e tregut të punës dhe shpesh pranojnë pozicione të përkohshme punësimi për të cilat ata janë të mbikualifikuar si një alternativë ndaj vendeve të pakta të punës në fushat e tyre përkatëse të specializimit.

Kjo shpesh çon në vonesa në fillimin e një jete të pavarur dhe mungesë motivimi për të krijuar një familje ose për të qenë më aktiv në shoqëri dhe në afat të gjatë çon në të ardhura më të ulëta, rrezik më të lartë të varfërisë dhe dekurajim për të qenë aktiv në tregun e punës për të rinjtë. . Ekziston një nevojë e vazhdueshme për t’u fokusuar tek të rinjtë NEET nga grupet vulnerabël.

Rinia mund të identifikohet si një grup vulnerabël që përballet me sfida të mëdha si rreziku i varfërisë, papunësia e lartë dhe shkalla e papunësisë afatgjatë, normat e larta NEET. Disa nga sfidat janë edhe më të mëdha për të rejat, të tjera për të rinjtë. Pjesëmarrja ekonomike e të rinjve është ende dukshëm nën mesataren e BE-së.

Programet e trajnimit profesional që janë drejtuar nga qeveria deri më tani shpesh nuk rezultojnë efektive dhe nuk i përgjigjen nevojave të tregut të punës. Ndaj qeveria duket se do të autorizojë një PPP që do të udhëhiqet nga privatët për përmirësimin e aftësive te të rinjve në tregun e punës. /Monitor/

© Panorama.al

Te lidhura