U konfirmua në detyrë, Komisioneri Publik ankimon vendimin për gjyqtarin Astrit Faqolli. Ja çfarë gjeti KPK

SHPËRNDAJE

KPK e konfirmoi ne detyre, por komisioneri Publik e ankimon kete vendim per gjyqtarin Astrit Faqolli, në Gjykatën e Shkallës së Parë, Tiranë, kandidat për anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor.

“Në vlerësimin e Komisionerit Publik, në rastin konkret, konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është bërë në interpretim të gabuar të ligjit dhe të provave të administruara gjatë hetimit administrativ”, thuhet ne njoftim.

faqollio

NJOFTIMI:

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr.47, datë 25.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Astrit Faqolli, gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë, Tiranë, kandidat për anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Në vlerësimin e Komisionerit Publik, në rastin konkret, konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është bërë në interpretim të gabuar të ligjit dhe të provave të administruara gjatë hetimit administrativ.

Komisioneri Publik, në zbatim të kompetencave të njohura nga neni C dhe F i Aneksit të Kushtetutës, referuar neneve 61/3 dhe 63 të ligjit nr.84/2016, mbi të njëjtat prova të administruara nga ana e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, kërkon nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, që në përfundim të gjykimit të çështjes në seancë publike, të vendosë ndryshimin e vendimit nr.47, datë 25.7.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe të shkarkojë nga detyra subjektin e rivlerësimit, z. Astrit Faqolli.

Mbështetur në pikën 1, të nenit 16 të rregullores së Institucionit të Komisionerëve Publikë, ankimi është publikuar në faqen zyrtare të këtij institucioni: www.ikp.al

Institucioni i Komisionerëve Publikë është ngritur dhe funksionon në bazë të nenit 179/b dhe aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Komisionerët Publikë përfaqësojnë interesin publik gjatë procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

Vetingu për gjyqtarin Astrit Faqolli, ja çfarë thotë KPK për pasurinë e tij (lajmi i datës 25 korrik)

Gjyqtari i Gjykatës së Tiranës, Astrit Faqolli u përball me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Trupi gjykues që kreu rivlerësimin e tij përbëhej nga Firdes Shuli, Roland Ilia dhe Genta Tafa Bungo.

Faqolli ishte bërë pjesë e listës prioritare të vetingut për shkak të kandidimit në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Ai e ka nisur karrierën e tij në sistemin e drejtësisë si inspektor në Inspektoriatin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ku ka punuar gjatë viteve 2003-2010.

faqollio

Sipas KPK: ILDKPKI ka dorezuar nje raport ku konstaton se ka kryer deklarim te sakte, ka burime te ligjshme, nuk ka fshehje pasurie dhe ka kryer deklarim te sakte. Jane marre ne konsiderate edhe theniet e nje deshmitari. Te trualli me siperfaqe 32 m2 ne Librazhd eshte ndertuar nje bodrum nje lokal dhe nje banese, ka mosperputhje midis lejes dhe aktit te kolaudimit, ne aktin e kolaudimit shenohej vlera prej 2,7 milione lekesh e ketij objekti, ndersa ne 2017 ne dokumentet e vetingut gjyqtari e ka deklaruar kete pasuri ne vleren e 3 milion lekeve.

Ne lidhje me nje apartament me siperfaqe 83 m2 ne vleren 41 mije euro, burimi i krijuar nga te ardhurat familjare nder vite. Sipas KPK: Ne perfundim te hetimit ka mos perputhje nga deklarimi i 2006 ne lidhje me deklarimin ne veting te 2017. Fillimisht eshte deklaruar qe ky apartament eshte blere nga kursimet familjare, ndersa ne deklaraten e vetingut ka deklaruar se ka marre hua 1 milion leke nga kunati i tij. Ne vitin 2004-2005 gjyqtari ka deklaruar te ardhurat ne ILDKPKI ne leke te vjetra dhe jo ne lek te reja.

Sipas KPK, DSIK ka dale ne perfundimin se gjyqtari eshte i papershtatshem per vazhdimin e detyres.

KPK: Informacioni i DSIK ishte i paplote, informacioni eshte i pasakte dhe i pa bazuar ne prova dhe fakte. Per Faqollin kane ardhur 7 ankesa, por nuk ka rezultuar te jene kryer shkelje nga gjyqtari. Faqolli ka respektuar te drejtat e paleve, ka gjykuar ne menyre te paanshme dhe te drejte.

Avokati: Ne lidhje me pasurine, me siperfaqe 32 m2 ne Librazhd, huaja prej 10 mije euro ne momentin e plotesimit te deklarates se vetingut ishte shlyer, ne deklaraten e pasurise per vetingun eshte deklaruar si burim te ardhurat familjare nder vite dhe per kete eshte kryer deklarim i sakte.

Te lidhura

 

S'KA KOMENTE

Comments are closed.