GRAZIA
  Union Bank
 
Lotaria Kombetare    
Home » Aktualitet » Pagat e reja për të gjitha nivelet e administratës

Pagat e reja për të gjitha nivelet e administratës

Rritja e pagave për administratën do të nisë në fillim të shtatorit. Departamenti i Administratës Publike hartoi një javë më parë variantin përfundimtar të pagave për të gjithë strukturën e administratës dhe të enjten vendimi u firmos nga Kryeministri Berisha.Akti u botua dje në Fletoren Zyrtare dhe punonjësit e administratës në fillim të muajit të ardhshëm do ta marrin pagën me ndryshimet e miratuara në Këshillin e Ministrave. Vendimi këtë vit do t’i shtrijë efektet nga 15 korriku. “Efektet financiare të këtij vendimi për vitin 2011 të përballohen nga fondet e politikës së pagave të planifikuara për vitin 2011. Ngarkohet Ministria e Financave dhe Departamenti i Administratës Publike për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 15 korrik 2011”. Në këtë mënyrë, qeveria ka shtyrë me dy javë hyrjen në fuqi të vendimit dhe rritja për muajin korrik do të jetë gjysmë. Në vendimin e Këshillit të Ministrave, rrogat e mjekëve dhe mësuesve do të rriten me 4-5 për qind, rrogat e ulëta me 6 për qind, rrogat e mesme me 4-5 për qind dhe ato të larta me 3 për qind. Sipas variantit të ri, paga e një punonjësi të administratës përbëhet nga paga e grupit (kategoria 1- 128 500 lekë; kategoria IV – 25 500 lekë); shtesa për vjetërsi pune, e cila është 2 për qind, shtesa për kualifikim, e cila është zero dhe shtesa për pozicion. Në këtë mënyrë, paga e grupit është nga 13 mijë lekë për punonjësit me diplomë të nivelit të dytë, deri në 10 mijë lekë për punonjësit me diplomë të nivelit të parë. Gazeta boton sot tabelën e plotë me të gjitha pozicionet për rreth 50 mijë punonjës të administratës, duke filluar nga zyrat e Presidencës, Kryeministrisë, Kuvendit dhe të gjitha institucionet e varësisë. Nga ndryshimi i pagave, sipas vendimit të botuar në Fletoren Zyrtare, përfitojnë edhe zv.ministrat, strukturë kjo prej nga ku referohen pagat e disa pozicioneve të administratës. Kështu, një zv.ministër deri tani e ka pasur pagën 136 mijë lekë, ndërsa nga 15 korriku do të ketë një pagë prej 138 750 lekësh. Kështu, paga e këshilltarit të Presidentit, Kryeministrit, kryetarit të Kuvendit, të kreut të KQZ-së, shefi i Protokollit të Kryeministrit, drejtori i kabinetit të zv.kryeministrit, drejtori i kabinetit të Avokatit të Popullit janë të barabarta me pagën e zv.ministrit. Sipas këtij vendimi, prefekti i Tiranës, Keltis Kruja, do të ketë një pagë 117 300 lekë, prefektët e 11 qarqeve të tjera do të paguhen me 109 100 lekë. Struktura e pagave për nëpunësit civilë/nëpunësit në KLASA I Kategoria I-a SHTESA E POZICIONIT 128.500 lekë/muaj Kategoria I-b SHTESA E POZICIONIT 117.300 lekë/muaj KLASA II Kategoria II-a SHTESA E POZICIONIT 107.100 lekë/muaj Kategoria II-b SHTESA E POZICIONIT 89.800 lekë/muaj KLASA III Kategoria III-a SHTESA E POZICIONIT 72.500 lekë/muaj Kategoria III-a/1 SHTESA E POZICIONIT 63.300 lekë/muaj Kategoria III-b SHTESA E POZICIONIT 55.100 lekë/muaj KLASA IV Kategoria IV-a SHTESA E POZICIONIT 43.900 lekë/muaj Kategoria IV-b SHTESA E POZICIONIT 33.700 lekë/muaj Kategoria IV-c SHTESA E POZICIONIT 25.500 lekë/muaj * Për të gjitha kategoritë shtesa e pagës për vjetërsi është 2% për cdo vit pune. Shtesa për Kualifikim në vendim është 0 lekë. Vlera e diplomës sipas Grupi I Diplomë e Nivelit të Dytë (DND)/ Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë (DIND)/Të barazvlefshme me to sipas legjislacionit të arsimit te lartë Vlera 13000 lekë/muaj Grupi II Diplomë e Nivelit të Parë (DNP) apo të barazvlefshme me to sipas legjislacionit të arsimit të lartë + Master i Nivelit të Parë (MNP) Vlera 11000 lekë/muaj Grupi III Diplomë e Nivelit të Parë (DNP)/ Të barazvlefshme me to sipas legjislacionit të arsimit të lartë Vlera 10000 lekë/muaj Rritja e pagave sipas sektoreve Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve civilë/nëpunësve në institucionet e Kategorisë së parë Pozicioni: Sekretar i Përgjithshëm në: Kryeministri, Presidencë, Kuvend, Prokurori të Përgjithshme, Avokatin e Popullit Kancelar i Gjykatës së Lartë Kategoria e pagës I-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Sekretar i Përgjithshëm në: Ministri; institucionet e tjera të pavarura Drejtor Departamenti në Këshillin e Ministrave Drejtor i Departamentit të Administratës Publike Drejtor ekzekutiv i Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri Kategoria e pagës I-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme, Ndihmëskomisioner kategoria e parë në institucionin e Avokatit të Popullit Zëvendësdrejtor ekzekutiv i Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri Kategoria e pagës II-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Drejtor Drejtorie, Ndihmëskomisioner kategoria e dytë në institucionin e Avokatit të Popullit Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës sektori Kategoria e pagës III-a ose III a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Specialist i nivelit të lartë Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Pozicioni: Specialist i nivelit të mesëm Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Ose Grupi III Pozicioni: Specialist Kategoria e pagës IV-B Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Ose Grupi III Kategorite e pagave të punonjësve me arsim të lartë të administratës gjyqësore në gjykatat e shkallës së parë dhe në gjykatat e apelit dhe të administratës së prokurorive pranë gjykatave të shkallës së parë dhe pranë gjykatave të apelit Pozicioni: Përgjegjës i Shërbimeve Mbështetëse në Gjykatën e Krimeve të Rënda Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Kryesekretar gjyqësor, Kryesekretar në prokurori, Kryetar dege Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Pozicioni: Sekretar gjyqësor, Sekretar pranë prokurorëve, Specialist Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Specialist Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në institucionet qendrore të kategorisë së dytë (Institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore në varësi të Këshillit të Ministrave/Kryeministrit) Pozicioni: Titullar i institucionit Kategoria e pagës II-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Zëvendëstitullar i institucionit, Drejtor drejtorie Anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Anëtar i organit drejtues,Inspektor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës sektori,Përgjegjës i Bibliotekës Shkencore në Akademinë e Shkencave Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës sektori Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Inspektor, Redaktor në Akademinë e Shkencave Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Pozicioni: Asistent seksioni në Akademinë e Shkencave. Bibliograf në Akademinë e Shkencave Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Specialist Kategoria e pagës IV-a ose IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në agjencinë kombëtare të shoqërisë së informacionit Pozicioni: Titullar i institucionit Kategoria e pagës II-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 20.000 lekë/muaj Pozicioni: Zëvendëstitullar i institucionit. Drejtor drejtorie në drejtoritë e përmbajtjes Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 15.000 lekë/muaj Pozicioni: Drejtor drejtorie në drejtoritë Mbështetëse Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 0 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori në sektorët e përmbajtjes Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 20.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori në sektorët mbështetës Kategoria e pagës III-a/1 ose III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 0 lekë/muaj Pozicioni: Specialist në sektorët, apo drejtoritë e përmbajtjes Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Shtesa për kushte pune 25.000 lekë/muaj Pozicioni: Specialist në sektorët, apo drejtoritë mbështetëse Kategoria e pagës IV-a ose IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 0 lekë/muaj Nivelet e pagave për punonjësit kërkimorë e shkencorë në akademinë e shkencave Emërtimi Kryetar i Akademisë së Shkencave Paga 173.400 lekë/muaj Emërtimi Zëvendëskryetar i Akademisë së Shkencave Sekretar Shkencor i Akademisë së Shkencave Paga 138.750 lekë/muaj Emërtimi Akademik Paga 121.380 lekë/muaj Emërtimi Akademik i Asociuar, Profesor Paga 105.570 lekë/muaj Emërtimi Profesor i Asociuar Paga 91.800 lekë/muaj Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore në varësi të ministrave të linjës (Institucionet qendrore të grupit të parë) Pozicioni: Titullar i institucionit Kategoria e pagës II-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Zëvendëstitullar i institucionit, Inspektor në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës, akredituar nga Bashkimi Europian, Drejtor Drejtorie në Agjencinë Kombëtare të Provimeve Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Drejtor Drejtorie, Anëtar i Komitetit Shtetëror të Kulteve, Menaxher Trajnimi në Institutin e Trajnimit të Administratës Publike, Kapiteni i Porteve Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës sektori, Kapiteni i Portit Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës sektori Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Inspektor Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Pozicioni: Specialist Kategoria e pagës IV-a ose IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në zyrën qendrore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme Pozicioni: Kryeregjistruesi Kategoria e pagës II-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 13.000 lekë/muaj Pozicioni: Zëvendëskryeregjistruesi Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 13.000 lekë/muaj Pozicioni: Drejtor Drejtorie Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 15.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 10.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 5.000 lekë/muaj Pozicioni: Inspektor Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Shtesa për kushte pune 5.000 lekë/muaj Pozicioni: Specialist Kategoria e pagës IV-a ose IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 10.000 lekë/muaj dhe 5.000 lekë/muaj Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve Pozicioni: Titullar i institucionit Kategoria e pagës II-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 10.000 lekë/muaj Pozicioni: Zëvendëstitullar i Institucionit Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 8.000 lekë/muaj Pozicioni: Drejtor i Drejtorisë së SHKBB-së Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 15.000 lekë/muaj Pozicioni: Drejtor Drejtorie Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 6.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori në Drejtorinë e SHKBB-së Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 10.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 6.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 0 lekë/muaj Pozicioni: Inspektor Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Shtesa për kushte pune 0 lekë/muaj Pozicioni: Specialist/inspektor në Drejtorinë e SHKBB-së Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Shtesa për kushte pune 10.000 lekë/muaj Pozicioni: Specialist Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 5.000 lekë/muaj Pozicioni: Specialist Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 0 lekë/muaj Pozicioni: Specialist Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 0 lekë/muaj Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në agjencinë e legalizimit, urbanizimit dhe integrimit të zonave/ndërtimeve informale Pozicioni: Titullar i institucionit Kategoria e pagës II-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 13.000 lekë/muaj Pozicioni: Zëvendëstitullar i Institucionit Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 13.000 lekë/muaj Pozicioni: Drejtor Drejtorie Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 15.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori, Koordinator Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 10.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 5.000 lekë/muaj Pozicioni: Inspektor Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Shtesa për kushte pune 5.000 lekë/muaj Pozicioni: Specialist Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 10.000 lekë/muaj Pozicioni: Specialist Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 5.000 lekë/muaj Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në agjencinë e kthimit dhe kompensimit të pronave Pozicioni: Titullar i institucionit Kategoria e pagës II-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 13.000 lekë/muaj Pozicioni: Zëvendëstitullar i Institucionit Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 13.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 10.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 5.000 lekë/muaj Pozicioni: Inspektor Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Shtesa për kushte pune 5.000 lekë/muaj Pozicioni: Specialist Kategoria e pagës IV-a ose IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 5.000 lekë/muaj ose 10.000 lekë/muaj Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në institutin e sigurisë ushqimore dhe veterinarisë Pozicioni: Titullar i institucionit Kategoria e pagës II-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Zëvendëstitullar i Institucionit Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës Departamenti Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës sektori në sektorët e përmbajtjes. Drejtor në Drejtoritë Mbështetëse Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës sektori në sektorët mbështetës. Specialist me grada e tituj shkencorë, në departamentet dhe sektorët e përmbajtjes Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Specialist pa grada e tituj shkencorë në departamentet dhe sektorët e përmbajtjes Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Specialist zbatues pa grada e tituj shkencorë në departamentet dhe sektorët e përmbajtjes. Specialist në sektorët mbështetës Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në drejtorinë e përgjithshme të parandalimit të pastrimit të parave Pozicioni: Drejtor i Përgjithshëm Kategoria e pagës II-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 12.000 lekë/muaj Pozicioni: Zv/drejtor i Përgjithshëm Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 12.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori në drejtori Kategoria e pagës III-a/1 ose III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 15.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori mbështetës Kategoria e pagës III-a/1 ose III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 0 lekë/muaj Pozicioni: Specialist në drejtori Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 15.000 lekë/muaj Pozicioni: Specialist mbështetës Kategoria e pagës IV-a ose IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 0  lekë/muaj Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve civilë për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në institutin gjeografik të ushtrisë, në shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura, në komandën dhe shtabin e komandës së doktrinës dhe stërvitjes Pozicioni: Titullar i institucionit Kategoria e pagës II-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Zëvendëstitullar i institucionit Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës Departamenti në Institutin Gjeografik të Ushtrisë Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Shef dege të auditimit të brendshëm Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës/shef sektori. Shef dege Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Inspektor auditi Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Pozicioni: Specialist në Shtabin e Përgjithshëm Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Specialist. Mjek në strukturat e Forcave të Armatosura. Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të punonjësve të sistemit doganor Pozicioni: Titullar i institucionit Kategoria e pagës II-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 20.000  lekë/muaj Pozicioni: Zv/drejtor i përgjithshëm Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 15.000  lekë/muaj Pozicioni: Këshilltar. Drejtor drejtorie. Drejtor drejtorie rajonale. Kryetar i degës doganore Tiranë, Durrës, Vlorë, Shkodër, Kakavijë, Rinas Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 15.000  lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës/shef sektori. Kryetar dege doganore Fier, Kapshticë, Korçë, Lezhë, Bllatë, Kukës, Sarandë, Berat, Tri Urat, Qafë Thanë, Elbasan. Përgjegjës operacionesh doganore në degën doganore Tiranë, Durrës Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 14000 lekë/muaj Pozicioni: Inspektor kontrolli i brendshëm. Përgjegjës turni. Përgjegjës zyre. Komandant grupi antikontrabande. Specialist. Administrator rrjeti Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Shtesa për kushte pune 14.000  lekë/muaj Pozicioni: Financier në degë doganore , përkthyes, koordinator në DOH, Specialist i marrëdhënieve ndërkombëtare Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Shtesa për kushte pune 12.000 lekë/muaj Pozicioni: Doganier kontrolli dokumentar, fizik. Inspektor antikontrabande. Asistent laboratori. Llogaritar Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 12.000  lekë/muaj Pozicioni: Doganier pranues. Doganier peshoreje. Doganier pike kontrolli. Përpunues informacioni. Sekretar. Arkivist Shtesa e pozicionit 35.000 lekë/muaj Shtesa për kushte pune 12.000  lekë/muaj Pozicioni: Magazinier. Furnitor. Operator. Shofer. Teknik Shtesa e pozicionit 30.000 lekë/muaj Shtesa për kushte pune 3500  lekë/muaj Pozicioni: Punëtor mirëmbajtës Shtesa e pozicionit 20.600 lekë/muaj Shtesa për kushte pune 3000 lekë/muaj Pozicioni: Punëtor pastrimi Shtesa e pozicionit 20.000 lekë/muaj Struktura dhe nivelet e pagave për punonjësit e sistemit të tatimeve Pozicioni: Drejtor i Përgjithshëm Kategoria e pagës II-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 20.000 lekë/muaj Pozicioni: Zv/drejtor i përgjithshëm Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 15.000 lekë/muaj Pozicioni: Drejtor Drejtorie në Drejtorinë e Përgjithshme. Drejtor i drejtorisë rajonale Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 15.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës/shef sektori në Drejtorinë e Përgjithshme. Drejtor drejtorie në drejtoritë rajonale. Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 14.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës/Shef sektori/Zyre në drejtoritë rajonale. Inspektor i parë. Inspektor i auditit të brendshëm. Përgjegjës sektori në drejtoritë mbështetëse në drejtorinë e përgjithshme. Inspektor hetimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Shtesa për kushte pune 12.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës zyre në Task Forcë Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Shtesa për kushte pune 17.000 lekë/muaj Pozicioni: Inspektor i dytë. Specialist në drejtorinë e përgjithshme. Inspektor hetimi në drejtorinë e përgjithshme dhe në drejtoritë rajonale Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 12.000 lekë/muaj Pozicioni: Specialist në Drejtorinë e Përgjithshme. Inspektor hetimi/ Specialist në drejtoritë rajonale Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 10.000 lekë/muaj Pozicioni: Specialist Kategoria e pagës IV-c Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 5000 lekë/muaj Pozicioni: Sekretar në drejtorinë e përgjithshme Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 5000 lekë/muaj Pozicioni: Sekretar në drejtoritë rajonale Kategoria e pagës IV-c Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 5000 lekë/muaj Pozicioni: Nëninspektor Shtesa për kushte pune 10000 lekë/muaj Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore në varësi të ministrave të linjës (Institucionet qendrore të grupit të dytë) Pozicioni: Titullar i institucionit, Drejtor Ekzekutiv i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit. Kancelar në universitet Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Zëvendëstitullar i institucionit. Drejtor Drejtorie Ekspert mjeko – ligjor në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Inspektor në administratën e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Drejtor Drejtorie. Kryeredaktor në Qendrën e Publikimeve Zyrtare Përgjegjës sektori, Ekspert toksikologo – ligjor në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Ekspert psikiatër – ligjor në Institutin e Mjekësisë Ligjore Ekspert biologo – ligjor në Institutin e Mjekësisë Ligjore Ekspert mjeko – ligjor pranë gjykatave të apelit. Drejtor i Bibliotekës Shkencore të universiteteve Kancelar në fakultet Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës sektori, Kryetar dege në rektorat Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Redaktor i Qendrës së Publikimeve Zyrtare Inspektor Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Pozicioni: Kryetar dege në fakultet,Përgjegjës biblioteke në universitete dhe shkollat e tjera të larta Përgjegjës sektori në rektorat Përgjegjës sektori në Bibliotekën Shkencore të universitetit. Kryesekretar në universitete dhe shkollat e tjera të larta dhe Shkollën e Magjistraturës Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Specialist në administratën e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit Sekretar i kualifikimit shkencor në Shkollën e Magjistraturës Klasifikator dhe kryebibliotekar në universitete dhe shkollat e tjera të larta Bibliograf në universitete dhe shkollat e tjera të larta dhe Shkollën e Magjistraturës Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Specialist, Informaticien në Qendrën e Publikimeve Zyrtare, Informaticien në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Korrektor i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, Kurator, Inspektor, Bibliograf, Klasifikator, Bibliotekar, Restaurator, Lektor, Administrator, Redaktor, Studiues, Mjek në Teatrin Kombëtar, Teatrin Kombëtar të Opreas, Baletit dhe Ansamblit Popullor Kategoria e pagës IV-a ose IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Bibliotekar në Bibliotekën Shkencore të universitetit Bibliotekar në bibliotekën e fakultetit dhe Akademisë së Mbrojtjes Laborant me arsim të lartë në universitete dhe shkollat e tjera të larta Sekretar mësimor Sekretar i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit Mjek në Qendrën Kulturore të Ushtrisë Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në qendrat e transferimit të teknologjive bujqësore Pozicioni: Titullar i institucionit Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Drejtor Drejtorie Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës sektori në sektorët e përmbajtjes Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës sektori në sektorët mbështetës. Specialist me grada e tituj shkencorë në drejtoritë dhe sektorët e përmbajtjes Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Specialist pa grada e tituj shkencorë në drejtoritë dhe sektorët e përmbajtjes Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Specialist zbatues pa grada e tituj shkencorë në drejtoritë dhe sektorët e përmbajtjes. Specialist në sektorët mbështetës Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Specialist zbatues pa grada e tituj shkencorë në drejtoritë dhe sektorët e përmbajtjes. Specialist në sektorët mbështetës Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në shërbimin informativ ushtarak Pozicioni: Titullar i institucionit Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Zv/drejtor operacional, Zv/drejtor mbështetës, Shef shërbimi operacional Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Shef sektori operacional, Shef sektori mbështetës Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Shef zyre drejtori, Shef/përgjegjës zyre operacional, Shef/përgjegjës zyre mbështetëse, Inspektor i përgjithshëm, Këshilltar juridik Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Specialist, Analist Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Inspektor Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Kategoritë e pagave të punonjësve civilë në pozicionet “specialist” deri në “titullar institucioni”, në qendrën e kulturës, medias dhe botimeve të mbrojtjes, në akademinë e nënoficerëve tomson, në institutin e studimeve dhe projektimeve të mbrojtjes, në shkollën e trupës, në arkivin qendror, në shtabin dhe komandën e forcës tokësore, të forcës detare, të forcës ajrore, të brigadës së mbështetjes rajonale, të brigadës logjistike, në qendrën e stërvitjes individuale, në regjimentin e mbështetjes së shtabit të përgjithshëm, në komandën e qendrës së personel rekrutimit, në qendrat e riparimit të nivelit të tretë dhe të katërt të pajisjeve tokësore dhe ajrore, në kantierin e ndërtimit të anijeve pashaliman, në qendrën e analizave të mbrojtjes dhe në qendrën e mbështetjes për stërvitje Pozicioni: Titullar i institucionit Kategoria e pagës II-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Zëvendëstitullar, Kryeinxhiner në Kantierin e Ndërtimit të Anijeve Pashaliman, Drejtor Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Kryeinxhinier Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës sektori, Kryeredaktor Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Shef zyre, Zëvendësshef Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Specialist, Redaktor Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “sekretar i përgjithshëm” në administratën e prefektit Pozicioni: Sekretar i përgjithshëm në prefekturë Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Sekretar i përgjithshëm në nënprefekturat: Kavajë, Lushnjë dhe Sarandë Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës sektori në prefekturë Kategoria e pagës III-b ose IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës zyre në prefekturë, Përgjegjës zyre në nënprefekturë Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës zyre në nënprefekturë Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Inspektor auditi në prefekturë Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Pozicioni: Specialist në prefekturë Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Specialist në prefekturë Kategoria e pagës IV-b ose IV-c Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Specialist në nënprefekturë Kategoria e pagës IV-c Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Sekretar Kategoria e pagës IV-c Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore në varësi të ministrave të linjës (institucionet qendrore të grupit të tretë) Pozicioni: Titullar i institucionit Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Drejtor drejtorie Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës sektori Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Inspektor Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II Pozicioni: Specialist, Restaurator, Lektor, Arkivist/katalogist, Historian Kategoria e pagës IV-b ose IV-c Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në laboratorin qendror të forcave të armatosura, në batalionet në strukturat e forcave të armatosura, në detashmentin e aviacionit vip, rinas, në kompanitë/qendrat mbështetëse të komandave, brigadave dhe regjimenteve, në bazat ajrore, në flotiliet, në agjencinë e sistemeve të ndërlidhjes dhe informacionit, në parkun e veturave, në qendrat e pushimit të ushtarakëve, në muzeun ushtarak të forcave të armatosura Pozicioni: Drejtor i laboratorit Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përgjegjës/shef sektori Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Specialist i kontrollit të hapësirës detare Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Mjek, Specialist Kategoria e pagës IV-c Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Kategoritë e pagave të nëpunësve në institucionet rajonale/vendore, në varësi të këshillit të ministrave/kryeministrit, ministrave të linjës, të institucioneve rajonale/vendore në varësi të institucioneve, të institucioneve vendore në varësi të institucioneve rajonale, të punonjësve që kryejnë funksione të deleguara të pushtetit qendror në pushtetin vendor, të bordeve të kullimit, të komisioneve vendore të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, pranë prefektit të qarkut Pozicioni: Titullar i institucionit rajonal Kryetar i zyrës së përmbarimit Drejtor i zyrës vendore të Shërbimit të Provës Përgjegjës i degëve të thesarit në qendër qarku Përgjegjës seksioni në seksionet e administrimit dhe të mbrojtjes së tokës në qarqe Kryeinspektor në inspektoratet e mbrojtjes së tokës në qarqe Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Titullar i institucionit vendor, Përgjegjës i zyrës rajonale, Përgjegjës sektori në institucionet rajonale, Përgjegjës sektori në degën e thesarit Tiranë, Përgjegjës të degëve vendore të thesarit, Përgjegjës i zyrës së gjendjes civile në bashki (si funksion i deleguar) Përgjegjës i gjendjes civile pranë prefektit Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Përmbarues gjyqësor në zyrat e Përmbarimit Gjyqësor. Specialist në zyrën vendore të Shërbimit të Provës Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Përgjegjës Sektori i institucionit vendor. Përgjegjës i zyrës së gjendjes civile në komuna (si funksion i deleguar) Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Pozicioni: Specialist i zyrës së gjendjes civile në bashki (si funksion i deleguar) Specialist i gjendjes civile pranë prefektit. Specialist në institucionet rajonale Restaurator arti Arkitekt Inspektor në Inspektoratin e Mbrojtjes së Tokës në Qarqe Specialist në degët e thesarit Inspektor pune Inspektorë të sistemit të Ministrisë së Bujqësisë Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Pozicioni: Specialist në institucionet vendore, Specialist i zyrës së gjendjes civile në komuna (si funksion i deleguar) Restaurator, Instruktor, Piktor, Kontrollor pune Kategoria e pagës IV-c Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme ne rrethe Pozicioni: Regjistrues i Tiranës Kategoria e pagës III-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 15.000 lekë/muaj Pozicioni: Regjistrues i rretheve të kategorisë së I-rë Kategoria e pagës III-a/1 Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 16.500 lekë/muaj Pozicioni: Regjistrues i rretheve të kategorisë së II-të, Zëvendësregjistrues i rretheve të kategorisë së I-rë Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 16.500 lekë/muaj Pozicioni: Zëvendësregjistrues në zyrat e kategorisë së II-të Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 16.500 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori në zyrat e regjistrimit të kategorisë së I-rë Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 10.000 lekë/muaj Pozicioni: Përgjegjës sektori në zyrat e regjistrimit të kategorisë së II-të Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune 10.000 lekë/muaj Pozicioni: Specialist në zyrat e regjistrimit të kategorisë së I-rë Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 10.000 lekë/muaj Pozicioni: Specialist në zyrat e regjistrimit të kategorisë së II-të Kategoria e pagës IV-c Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune 6.000 lekë/muaj Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në drejtoritë arsimore rajonale dhe zyrat arsimore, si dhe shtesa e kualifikimit Pozicioni: Drejtor i drejtorive arsimore rajonale Kategoria e pagës III-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune Shkalla e tretë – 10%, Shkalla e dytë – 20%, Shkalla e parë – 30% Pozicioni: Drejtor i zyrave arsimore përgjegjës sektori në drejtoritë arsimore rajonale Kategoria e pagës IV-a Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune Shkalla e tretë – 10%, Shkalla e dytë – 20%, Shkalla e parë – 30% Pozicioni: Përgjegjës sektori në zyrat arsimore Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I Shtesa për kushte pune Shkalla e tretë – 10%, Shkalla e dytë – 20%, Shkalla e parë – 30% Pozicioni: Specialist në drejtoritë arsimore rajonale Kategoria e pagës IV-b Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune Shkalla e tretë – 10%, Shkalla e dytë – 20%, Shkalla e parë – 30% Pozicioni: Specialist në zyrat arsimore Kategoria e pagës IV-c Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës Grupi I ose Grupi II ose Grupi III Shtesa për kushte pune Shkalla e tretë – 10%, Shkalla e dytë – 20%, Shkalla e parë – 30% Kategorite e Institucioneve që do i rritet paga nga vendimi i qeverisë Kategoria e parë Kryeministria, aparatet e ministrive të linjës, administrata e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorisë së Përgjithshme, Avokatit të Popullit, Komisionit të Shërbimit Civil, Autoritetit të Konkurrencës, Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Entit Rregullator të Energjisë, Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura, Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit, Avokatit të Prokurimeve, administrata e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Instituti për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri, Komisioneri i Mbrojtjes nga Diskriminimi, administrata gjyqësore e gjykatave të shkallës së parë dhe të gjykatave të apelit, administrata e prokurorive pranë gjykatave të shkallës së parë dhe pranë gjykatave të apelit. Kategoria e dytë Institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore në varësi të Këshillit të Ministrave/Kryeministrit ku bëjnë pjesë: Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shtetit, Agjencia e Prokurimit Publik, Instituti i Statistikës, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, Komiteti Shtetëror i Minoriteteve, Agjencia Telegrafike Shqiptare, Instituti i Integrimit të ish-të Përndjekurve Politikë, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, administrata e Akademisë së Shkencave, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Informacionit, Agjencia Kombëtare Bërthamore, Komisioni i Prokurimit Publik dhe Agjencia e Mbështetjes së Shoqërisë Civile. Kategoria e tretë Institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore në varësi të ministrave të linjës, si më poshtë: 1. Institucionet qendrore të grupit të parë, ku bëjnë pjesë: Drejtoria e Përgjithshme Detare, Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Informale, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, Drejtoria e Përgjithshme Ujësjellës Kanalizime, Drejtoria e Përgjithshme e Inspektoratit Shtetëror të Punës, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit, Drejtoria e Patentave dhe Markave, Agjencia Kombëtare e Turizmit, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Komiteti Shtetëror i Kulteve, Instituti i Trajnimit të Administratës Publike, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve, Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë dhe Kalibrimit, Inspektorati Ndërtimor e Urbanistik Kombëtar, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave), Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës, akredituar nga Bashkimi Europian, Qendra Kombëtare për Aplikimet Energjetike, Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare, Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Agjencia Kombëtare e Provimeve, nëpunësit civilë në pozicionet mbështetëse në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, punonjësit civilë në Institutin Gjeografik të Ushtrisë, në Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, në Komandën dhe Shtabin e Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes. 2. Institucionet qendrore të grupit të dytë, ku bëjnë pjesë: Administrata e Prefektit, Instituti i Studimeve të Transportit, Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit, Agjencia e Akreditimit për Arsimin e Lartë, Zyra Shqiptare për të Drejtat e Autorit, Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit Gjyqësor, Qendra e Publikimeve Zyrtare, Instituti i Mjekësisë Ligjore, Reparti i Inspektim Shpëtim Minierave, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave të Shtetit, Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike, Instituti i Monumenteve të Kulturës, Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit, Qendra Kombëtare e Kinematografisë, Teatri Kombëtar i Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Komiteti Olimpik Shqiptar, Galeria Kombëtare e Arteve, Muzeu Historik Kombëtar, Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë, Biblioteka Kombëtare, Teatri Kombëtar, Inspektorati Qendror Teknik, Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Qendra Kombëtare e Regjistrimit, Drejtoria e Akreditimit, Komiteti Shqiptar i Birësimeve, Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit të Sistemit të Ministrisë së Brendshme, Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, administrata e Shkollës së Magjistraturës, administrata e universiteteve, shkollave të tjera të larta dhe punonjësit civilë jomësimorë në Universitetin Ushtarak dhe Akademinë e Mbrojtjes, Shërbimi Informativ Ushtarak, Shërbimi i Provës, Shtëpia Botuese e Librit Universitar, Zyra e Shërbimit Turistik, Instituti i Zhvillimit të Arsimit, Inspektorati Kombëtar i Arsimit Parauniversitar, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Agjencia e Mbikëqyrjes së Falimentit, Organi Kombëtar i Investigimit të Aksidenteve/Incidenteve Ajrore në Aviacionin Civil, Teatri Kombëtar i Komedisë, Komisioni Shtetëror i Ndihmës Juridike, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, punonjësit civilë në Qendrën e Kulturës, Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes, në Akademinë e Nënoficerëve “Tomson”, në Institutin e Studimeve dhe Projektimeve të Mbrojtjes, në Shkollën e Trupës, në Arkivin Qendror, në Shtabin dhe Komandën e Forcës Tokësore, e Forcës Detare, e Forcës Ajrore, Brigadës së Mbështetjes Rajonale, Brigadës Logjistike, në Qendrën e Stërvitjes Individuale, në Regjimentin e Mbështetjes së Shtabit të Përgjithshëm, në Komandën e Qendrës së Personel Rekrutimit, në Qendrën e Riparimit të Nivelit të Tretë dhe të Katërt të Pajisjeve Tokësore dhe Ajrore, në Kantierin e Ndërtimit të Anijeve në Pashaliman, në Qendrën e Analizave të Mbrojtjes, në Qendrën e Mbështetjes për Stërvitje. 3. Institucionet qendrore të grupit të tretë, ku bëjnë pjesë: Inspektorati Hekurudhor Durrës, Qendra Pritëse e Viktimave të Trafikut, Enti Shtetëror i Farërave dhe Fidanëve, Agjencia Kombëtare e Duhan Cigareve, Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore, Qendra e Realizimit të Veprave të Artit, Zyra e Administrimit dhe Koordinimit të Butrintit Sarandë, Zyrat e Administrimit dhe Koordinimit të Parqeve Arkeologjike, Agjencia e Shërbimeve të Sportit Tiranë, Fototeka Kombëtare “Marubi” Shkodër, Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Krujë, Qendra Kombëtare e Muzeumeve Berat, Muzeu Kombëtar i Pavarësisë Vlorë, Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar Korçë, Agjencia e Mjedisit dhe e Pyjeve, Klubi Shumësportësh “Partizani”, Federatat e Sportit, Qendra Pritëse e Azilkërkuesve Babrru, Shtëpia e Pushimit e Ministrisë së Brendshme, Durrës, punonjësit civilë në Laboratorin Qendror të Forcave të Armatosura, në batalionet në strukturat e forcave të armatosura, në Detashmentin e Aviacionit VIP, Rinas, në kompanitë/qendrat mbështetëse të komandave, brigadave dhe regjimenteve, në bazat ajrore, flotiliet, në Agjencinë e Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit, në Parkun e Veturave, në qendrat e pushimit të ushtarakëve, në Muzeun Ushtarak të Forcave të Armatosura. Pagat për prefektët dhe zv/kryeministrin Struktura dhe nivelet e pagave për zëvendësministrin, prefektin, nënprefektin, nëpunësit e kabineteve në Kryeministri, institucione të pavarura, aparatet e ministrive të linjës dhe prefekturë, janë si vijon: - Zëvendësministër 138750 lekë; - Drejtor i Kabinetit të Presidentit, të Kryeministrit, të Kryetarit të Kuvendit, të Prokurorit të Përgjithshëm, të Kryetarit të Gjykatës së Lartë dhe të Kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, barazohet në pagë me nëpunësin civil të kategorisë I-a; (128.500 lekë/muaj) - Këshilltari i Presidentit, i Kryeministrit, i Kryetarit të Kuvendit, i Kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Shefi i Protokollit të Kryeministrit, Drejtori i Kabinetit të Zëvendëskryeministrit, Drejtori i Kabinetit të Avokatit të Popullit, barazohen në pagë me zëvendësministrin; - Këshilltari i Prokurorit të Përgjithshëm, i Kryetarit të Gjykatës së Lartë, i Avokatit të Popullit, ndihmësi i Presidentit, i Kryeministrit dhe i Kryetarit të Kuvendit dhe Këshilltari i Zëvendëskryeministrit, barazohen në pagë me nëpunësin civil të kategorisë I-b (117.300 lekë/muaj) - Ndihmësi i zëvendëskryeministrit dhe i Nënkryetarit të Kuvendit, Drejtori i kabinetit të ministrit dhe drejtorët e kabineteve të titullarëve të institucioneve të tjera të pavarura të Kategorisë së parë, barazohen me nëpunësin civil të kategorisë II-a (107.100 lekë/muaj) - Këshilltari i ministrit, zëdhënësi i ministrit dhe këshilltarët dhe zëdhënësi i titullarëve të institucioneve të tjera të pavarura të Kategorisë së Parë, barazohen në pagë me nëpunësin civil të kategorisë II-b (89.800 lekë/muaj) - Ndihmësit ligjorë pranë prokurorëve në Prokurorinë e Përgjithshme dhe ekspertët në Prokurorinë e Përgjithshme, barazohen në pagë me nëpunësin civil të kategorisë III-a (72.500 lekë/muaj) - Prefekti i Qarkut Tiranë, 117300 lekë/muaj - Prefekti i qarqeve të tjera, 109100 lekë/muaj - Nënprefekti i nënprefekturave Kavajë, Lushnjë dhe Sarandë 93800 lekë/muaj - Nënprefekti i nënprefekturave: Krujë, Pogradec, Librazhd, Tepelenë, Përmet, Mat, Pukë, Tropojë dhe Skrapar 86700 lekë/muaj - Nënprefekti i nënprefekturave: Malësi e Madhe, Bulqizë, Peqin, Gramsh, Devoll, Mallakastër, Has, Kuçovë, Mirditë, Delvinë, Kurbin dhe Kolonjë 82700 lekë/muaj - Këshilltari i Prefektit Tiranë 65300 lekë/muaj - Zëdhënësi i Prefektit Tiranë 55600 lekë/muaj - Sekretari i Presidentit, Kryeministrit, Kryetarit të Kuvendit, Kryetarit të Gjykatës së Lartë, Prokurorit të Përgjithshëm, Zëvendëskryeministrit, Nënkryetarit të Kuvendit, dhe Avokatit të Popullit 68100 lekë/muaj - Sekretari i ministrit, sekretari i Këshilltarit të Presidentit, sekretar në zyrën e Avokatit të Popullit, sekretar i titullarëve të institucioneve të tjera të pavarura të kategosisë së parë, sekretari i organit kolegjial drejtues, sekretar në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës dhe institucionet e pavarura të kategorisë së parë 56900 lekë/muaj. Shtesat e vështirësisë, kategoritë që përfitojnë Për natyrë të veçantë pune jepet një shtesë mbi pagën mujore të kategorisë përkatëse, konkretisht: 1.“Specialistët”, “Përgje-gjësit e sektorit” apo “Drejtorët”, të cilët punojnë në pozicione që lidhen me procesin e informatizimit të administratës publike dhe kërkojnë në mënyrë të detyrueshme, Diplomë të Nivelit të Dytë (DND) apo Diplomë të Integruar të Nivelit të Dytë (DIND) apo të barasvlershme me to sipas legjislacionit të arsimit të lartë në degët “Inxhinieri elektronike” apo “Informatikë”, në masën: - 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë për institucionet e përcaktuara në Kategorinë e parë, me përjashtim të administratës gjyqësore të gjykatave të shkallës së parë dhe të gjykatave të apelit, administratës së prokurorive pranë gjykatave të shkallës së parë dhe pranë gjykatave të apelit; - 10 000 (dhjetë mijë) lekë për institucionet e përcaktuara në Kategoria e dytë (Institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore në varësi të Këshillit të Ministrave/Kryeministrit) dhe në Kategorinë e tretë (Institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore në varësi të ministrave të linjës), si dhe në administratën gjyqësore të gjykatave të shkallës së parë dhe të gjykatave të apelit, administratën e prokurorive pranë gjykatave të shkallës së parë dhe pranë gjykatave të apelit. Përjashtohen nga ky parashikim nëpunësit e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. 2. Në kryeministri, pozicionet “Drejtor i Departamentit të Kontrollit të Brendshëm Administrativ dhe Antikorrupsionit” dhe “Drejtor i Departamentit të Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj”, në masën 8 000 (tetë mijë) lekë; pozicionet “Inspektor në Departamentin e Kontrollit të Brendshëm Administrativ dhe Antikorrupsionit” dhe “Koordinator në Departamentin e Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj”, në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në muaj. 3. Në Ministrinë e Financave, specialistët e suportit funksional në Drejtorinë e Administrimit të Sistemit të Thesarit, në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj. 4. Në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, nëpunësit në pozicionet “Inspektor i Lartë” dhe “Ndihmësinspektor i Lartë”, në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në muaj. 5. Në Komisionin e Prokurimit Publik, Kryetari i Komisionit në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj, ndërsa zëvendëskryetari dhe anëtarët në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në muaj. 6. Në Agjencinë e Prokurimit Publik, nëpunësit në pozicionet “Drejtor drejtorie”, “Përgjegjës sektori” dhe “Specialist” në drejtoritë dhe sektorët teknikë, në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në muaj. 7. Në Agjencinë e Trajtimit të Koncesioneve, nëpunësit në pozicionin “Titullar i institucionit”, në masën 13 000 (trembëdhjetë mijë) lekë në muaj, ndërsa nëpunësit në pozicionet “Drejtor drejtorie”, “Përgjegjës sektori” dhe “Specialist”, në drejtoritë dhe sektorët teknikë, në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në muaj. 8. Në njësinë e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, nëpunësi në pozicionin “Titullar i institucionit”, në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj, ndërsa nëpunësit në pozicionet “Përgjegjës sektori” dhe “Inspektor”, në sektorët teknikë, në masën 12 000 (dymbëdhjetë mijë) lekë në muaj. 9. Punonjësit e degëve të thesarit që punojnë në sistemin AMoFTS, në masën 15000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj, për pozicionin përgjegjës i degës së thesarit Tiranë, 7000 (shtatë mijë) lekë në muaj, për punonjësit e tjerë të degës së thesarit Tiranë dhe 5000 (pesë mijë) lekë në muaj për degët e tjera të thesarit. 10. Punonjësit civilë në pozicionet “Përgjegjës sektori”, “Kryeinxhinier” dhe “Specialist” në sektorët e prodhimit dhe të riparimit në Qendrën e Ndërtimit dhe Riparimit të Anijeve Patrulluese për Rojën Bregdetare të Shqipërisë, në masën 6000 (gjashtë mijë) lekë në muaj. 11. Punonjësit civilë në pozicionet “Përgjegjës sektori” dhe “Specialist” në laboratorin qendror të forcave të armatosura, si dhe nëpunësit në pozicionet “Përgjegjës sektori” dhe “Specialist” në laboratorin e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, përfitojnë shtesë për kushte të vështira dhe të dëmshme për shëndetin. Kjo shtesë aplikohet në masën dhe sipas rregullave e kritereve të përcaktuara në vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave, për pagat e punonjësve mbështetës. 12. Në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, nëpunësit në pozicionet “Titullar i institucionit” dhe “Administrator”, në masën 15000 (pesëmbëdhjetë mijë)lekë në muaj. 13. Në Teatrin Kombëtar, Teatrin Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Drejtorinë e Teatrit të Fëmijëve në Qendrën Kombëtare të Kulturës për Fëmijë dhe Teatrin Kombëtar të Komedisë, punonjësit e trupës artistike në këto institucione, në masën 6000 (gjashtë mijë) lekë në muaj.   ADI SHKEMBI

Albtelecom

Te nderuar komentues! Duke mos dashur te cenojme opinionet tuaja, lutemi qe ato te mos permbajne fyerje dhe ofendime personale dhe te kene lidhje me shkrimin, apo temen per te cilen komentohet. Ne te kundert, nuk do te publikohen. Ju falenderojme qe na ndiqni dhe ju ftojme te vazhdoni te jeni pjese e Panorama Online. Moderatori

5 Komente per “Pagat e reja për të gjitha nivelet e administratës”

 1. Se mos rrisin pagat e mesuesve, te cilet jo vetem qe merren me lloj lloj kontigjentesh, qe jane te pambrojtur dhe qe si pyet me njeri. Ka mesues qe punojne gjithe kohes dhe perfitimi eshte O.

 2. ATDHETARI. USA.

  ESHTE MIRE KURE RITEN PA GAT PORE DO ISHTE ME MIRE TE RITESHIN PAGAT EULTA DHE PENSJONET .KJO KATEGORI DISKUTON SI TE NZJERE MUAJIN ME BUKEN EGOJES ,NDERSA NENPUNESAT ELARTE NUKE DINE KU TI KALOJNE PUSHIMET DHE SI TI PRISHIN PARATE. MINISTRA DHE DEPUTETE, ZYRTARE TE LARTE CFRYTEZOJINE KARIKET PER TE VJEDHUR SA ME SHUME NE FORMA DHE MENURA TE NDRYSHME ME MOTON SA JAMM TE PASUROHEM, ME CDO KUSHTE E ME CDO MENYRE. KA SHUME TE PASUR SA NUKE DINE SA KANA , PORE ME TE SHUMTIT SKANE TE HANE.

 3. Polarizimi i shoqerise shqiptare eshte i tejskajshem . Nuk di pagat e reja e thellojne me tej apo e zvogelojne polarizimin . Shqiperia vazhdon te polirarizohet . Kyj pushtet keshtu do vazhdoi , deri sa te arrije nivelin e Egjiptit . Duan dhe evropjanet nje pike referimi . Pagat duan t’i barazojne me Europen , por si mund te ndodhi kjo , kur administrata eshte krejt formale . Te shkurtohet me shume se gjysma e administrates , atehere le te ngrihen rogat . Illo

  • Polarizimi i tejskajshem i shoqerise shqiptare nuk e ka burimin tek pagat, por tek perqendrimet e padrejta te pushteteve, popullsise zhvillimit te bizneseve etj.

 4. Nga pikpamja makroekonomike pagat per disa vite (2.3) do ishte mire te qendronin ne vend por kjo behet ne nje vend ku shumica e popullsise nuk nxitet nga opozita per te gjetur fije te “dobta” per te bere “sherr”.
  Njihet si praktike e vendeve te zhvilluara qe ne vite te krizes ekonomike boterore dhe deri ne 2 vjet qe pasojne ate mbajtja ne te njejtin standart e shpenzimeve te qeverive ndihmon ne kapercimin e krizes dhe ndikon pozitivisht ne rritjen ekonomike. Interesi shum i ngushte personal i njerezve me njohje te kufizuara ne ekonomi ben qe edhe qeveria te ulet ne nivelin e tyre te kuptimit dhe te beje nje rritje simbolike si kjo e ketij viti.

Beni nje Koment


Panorama Plus
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Linkedin
 • RSS

AMC


Gazeta Panorama Alexa toolbarShowbiz

Lifestyle

Teknologji

Kuriozitete

© 2015 Gazeta Panorama ONLINE. All Rights Reserved.   Programuar nga: ikoncept Privacy