Presidenti amerikan nxjerr urdhër ekzekutiv: Kush kontribuon për destabilizimin e Ballkanit nuk do lejohet të hyjë në SHBA dhe do t’i sekuestrohet prona. Ja çfarë thuhet për Shqipërinë

Jun 8, 2021 | 22:44
SHPËRNDAJE

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden ka nxjerrë një urdhër ekzekutiv, për të bllokuar pronat dhe për të pezulluar hyrjen në SHBA të të gjithë personave, të cilët sipas tij kontribuojnë në situatën destabilizuese në Ballkanin Perëndimor.

joe bidenn

Urdhri, i cili është publikuar sot në 8 qershor nga Shtëpia e Bardhë prek  Shqipërinë.

Biden thote se bëhet fjalë për ndryshimin e një dekreti ekzistues në qershor 2001 që përfshinte ish-Jugosllavinë, por që tashmë në të do të jetë edhe Shqipëria

Sipas presidentit në dy dekadat e fundit ka pasur minim të marrëveshjeve, institucioneve, korrupsion brenda qeverive dhe institucioneve që kërcënon sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të SHBA.

Presidenti amerikan shprehet në urdhrin ekzekutiv se “është e nevojshme të bllokohen pronat dhe interesat mbi pronat e çdo personi për të cilin Sekretari i Thesarit, në konsultim me Sekretarin e Shtetit, ka arritur në përfundimin se minon proceset ose institucionet demokratike, apo marrëveshjet ose kornizë rajonale për sigurinë, paqen, bashkëpunimin, njohjen reciproke, ose mekanizmat e llogaridhënies, janë të përfshirë në shkelje serioze të të drejtave të njeriut, apo të përfshirë drejtpërdrejt ose indirekt në korrupsion”.

“Unë, Joseoh Biden, President i Shteteve të Bashkuara të Amerikës,  zgjeroj fushën e emergjencës kombëtare të deklaruar në Urdhrin Ekzekutiv 13219 të 26 Qershorit 2001 (Bllokimi i Pronës së Personave që Kërcënojnë Përpjekjet Ndërkombëtare të Stabilizimit në Ballkanin Perëndimor) , ndryshuar me Urdhrin Ekzekutiv 13304 të 28 majit 2003 (Përfundimi i Emergjencave në lidhje me Jugosllavinë dhe Modifikimi i Urdhrit Ekzekutiv 13219 të 26 Qershorit 2001), duke qenë se situata në territorin e ish Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë dhe Republikën e Shqipërisë (Ballkani Perëndimor), gjatë dy dekadave të fundit, duke përfshirë minimin e marrëveshjeve dhe institucioneve të pasluftës pas prishjes së ish Republikës Federale Socialiste të Jugosllavisë, si dhe korrupsionit të përhapur brenda qeverive dhe institucioneve të ndryshme në Perëndimin Ballkani, pengon progresin drejt qeverisjes efektive dhe demokratike dhe integrimin e plotë në institucionet transatlantike, dhe në këtë mënyrë përbën një kërcënim te pazakontë dhe te jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara”

Biden thote se ky urdhër nuk ka për qëllim dhe nuk krijon ndonjë të drejtë ose përfitim, thelbësor ose procedural, të zbatueshëm me ligj ose në barazi nga ndonjë palë kundër Shteteve të Bashkuara, departamenteve të saj, agjencive ose enteve, oficerëve të saj, punonjësve , ose agjentë, ose ndonjë person tjetër.

PO CFARË PARASHIKON URDHRI I BIDEN

1.(a) Të gjithë pronat apo interesat mbi pronat që janë në Shtetet e Bashkuara, që vijnë në të ardhmen në Shtetet e Bashkuara, ose që vijnë në të ardhmen në pronësi apo në kontroll të një personi në Shtetet e Bashkuara do të bllokohen dhe nuk mund të transferohen, paguhen, eksportohen, tërhiqen nga asnjë person i përcaktuar nga Departamenti i Thesarit, në konsultim me Sekretarin e Shtetit:

(ii) do të jetë përgjegjës ose bashkëpunëtor, ose i përfshirë drejtpërdrejt ose indirekt në veprime ose politika që minojnë proceset demokratike ose institucionet në Ballkanin Perëndimor;

(v) do të jetë përgjegjës ose bashkëpunëtor për keqpërdorim të pasurive publike, shpronësimin e  pasurive private për përfitime personale ose qëllime politike, ose ryshfet;

(vi) nëse ka asistuar materialisht, sponsorizuar ose ofruar mbështetje financiare, pasuria dhe interesat e tij do të bllokohen në përputhje me këtë urdhër.

(vii) të jetë në pronësi ose të kontrollohet nga, ose të ketë vepruar ose pretenduar të veprojë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose indirekt, të çdo personi prona dhe interesat e tij në pronë janë bllokuar në përputhje me këtë urdhër.

(b) Ndalimet në nënparagrafin (a) të këtij neni zbatohen përveç në masën e parashikuar nga statutet, ose në rregulloret, urdhrat, direktivat ose licencat që mund të lëshohen në përputhje me këtë urdhër, dhe pavarësisht nga çdo kontratë e lidhur ose ndonjë licencë ose leja e dhënë para datës së këtij urdhri.

2. Ndalimet në nenin 1 të këtij urdhri përfshijnë:
(a) dhënia e çdo kontributi ose sigurimi të fondeve, mallrave ose shërbimeve nga, për ose në interes të çdo personi pasuria dhe interesat e të cilit në pronë janë bllokuar në përputhje me këtë urdhër; dhe
(b) marrja e çdo kontributi ose sigurimi të fondeve, mallrave ose shërbimeve nga çdo person i tillë.

3. Me anë të kësaj përcaktoj se bërja e dhurimeve për llojet e artikujve të specifikuar në nenin 203 (b) (2) të IEEPA (50 USC 1702 (b) (2)) nga, për ose në përfitim të çdo personi, prona dhe interesat në pronë të të cilit janë bllokuar në përputhje me nenin 1 (a) të këtij urdhri do të dëmtonte seriozisht aftësinë time për t’u marrë me emergjencën kombëtare të deklaruar në Urdhrin Ekzekutiv 13219, të ndryshuar me Urdhrin Ekzekutiv 13304, dhe siç është zgjeruar në këtë urdhër, dhe unë me anë të kësaj ndalojnë donacione të tilla siç parashikohen në nenin 1 të këtij urdhri.

 4. (a) Hyrja e pakufizuar e emigrantëve dhe joemigrantëve në Shtetet e Bashkuara e joshtetasve që përmbushin një ose më shumë kritere në seksionin l (a) të këtij urdhri do të ishte e dëmshme për interesat e Shteteve të Bashkuara dhe hyrja e personave të tillë në Shtetet e Bashkuara, si emigrantë dhe joemigrantë, pezullohet me këtë rast, përveç rasteve kur Sekretari i Shtetit ose Sekretari i Sigurisë Kombëtare, sipas rastit, përcakton se hyrja e personit nuk do të ishte në kundërshtim me interesat e Shteteve të Bashkuara, përfshirë kur Sekretari i Shtetit ose Sekretari i Sigurisë Kombëtare, përcakton kështu, bazuar në një rekomandim të Prokurorit të Përgjithshëm, që hyrja e personit do të çonte më tej objektivat e rëndësishëm të zbatimit të ligjit të Shteteve të Bashkuara.

5. (a) Ndalohet çdo transaksion që anashkalon ose shmang , ka për qëllim të anashkalojë ose shmangë, shkakton shkelje ose përpiqet për të shkelur ndonjë prej ndalimeve të përcaktuara në këtë urdhër.
(b) Ndalohet çdo komplot i formuar për të shkelur ndonjë nga ndalimet e përcaktuara në këtë urdhër.

6. Për qëllimet e këtij urdhri:
(a) termi “entitet” nënkupton një partneritet, shoqatë, besim, ndërmarrje të përbashkët, korporatë, grup, nëngrup ose organizatë tjetër;
(b) termi “jo shtetas” do të thotë çdo person i cili nuk është shtetas ose jo shtetas me kombësi Shtetet e Bashkuara;
(c) termi “person” do të thotë një individ ose entitet; dhe
(d) termi “person i Shteteve të Bashkuara” do të thotë çdo shtetas i Shteteve të Bashkuara, banor i përhershëm i ligjshëm, entitet i organizuar sipas ligjeve të Shteteve të Bashkuara ose ndonjë juridiksioni brenda Shteteve të Bashkuara (përfshirë degët e huaja), ose ndonjë person në Shtetet e Bashkuara.

 7. Për ata persona, prona dhe interesat në pronë të të cilëve janë bllokuar në përputhje me këtë urdhër, që cilët mund të kenë një prani kushtetuese në Shtetet e Bashkuara, unë konstatoj se për shkak të aftësisë për të transferuar fonde ose pasuri të tjera menjëherë, njoftimi paraprak i personave të tillë për masat që do të merren në përputhje me këtë urdhër do t’i bënte ato masa joefektive. Prandaj përcaktoj që këto masa të jenë efektive në adresimin e emergjencës kombëtare të deklaruar në Urdhrin Ekzekutiv 13219, të ndryshuar me Urdhrin Ekzekutiv 13304, dhe siç është zgjeruar nga ky urdhër, nuk ka nevojë të ketë njoftim paraprak për një listë ose përcaktim të bërë në përputhje me këtë urdhër.

8.Sekretari i Thesarit, në konsultim me Sekretarin e Shtetit, autorizohet për të ndërmarrë veprime të tilla, duke përfshirë shpalljen e rregullave dhe rregulloreve, dhe për të përdorur të gjitha kompetencat e dhëna Presidentit nga IEEPA, siç mund të jetë e nevojshme për të kryer qëllimet e këtij urdhri. Sekretari i Thesarit, në përputhje me legjislacionin në fuqi, mund të ribdelegojë secilin prej këtyre funksioneve brenda Departamentit të Thesarit. Të gjithë departamentet ekzekutive dhe agjencitë e Shteteve të Bashkuara do të marrin të gjitha masat e duhura brenda autoritetit të tyre për të zbatuar këtë urdhër.

9. Asgjë në këtë urdhër nuk do të ndalojë transaksionet për kryerjen e biznesit zyrtar të Qeverisë Federale nga punonjësit, grantet ose kontraktorët e tyre.

10. (a) Asgjë në këtë urdhër nuk do të interpretohet se dëmton përndryshe ndikon:
(i) autoritetin e dhënë me ligj për një departament ekzekutiv ose agjenci, ose përgjegjësin e tij; ose
(ii) funksionet e Drejtorit të Zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit në lidhje me propozimet buxhetore, administrative ose legjislative.
(b) Ky urdhër do të implementohet në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe në varësi të disponueshmërisë.
(c) Ky urdhër nuk ka për qëllim dhe nuk krijon ndonjë të drejtë ose përfitim, thelbësor ose procedural, të zbatueshëm me ligj ose në barazi nga ndonjë palë kundër Shteteve të Bashkuara, departamenteve të saj, agjencive ose enteve, oficerëve të saj, punonjësve , ose agjentë, ose ndonjë person tjetër.

Disa javë më parë DASH shpalli ‘non grata’ ish-kryeministrin Sali Berisha, i cili u akuzua për korrupsion gjatë kohës kur ishte në pushtet.

Nga ana e tij Sali Berisha paralajmëroi se do e padisë në Francë Blinkenin, ndërkohë Presidenti i SHBA Joe Biden e ka bërë prioritet të programit ”Luftën kundër korrupsionit”.

© Panorama.al

Te lidhura